Aktualno

 • Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 19. 3. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 19. marca 2018.

  več
 • Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo

  Rok za prijavo kandidatov je 3. 3. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 392. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 30. Poziv je ob

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018 - 2020 (JOB_2018)

  Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 3. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 9/18 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za namen izvajanja energetske...

  več
 • Javna obravnava pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih

  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 14. marca 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik ureja zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora izvajalec rudarskih del upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest pri površinskem raziskovanju ter izkoriščanju mineralnih surovin.

  več
 • Javna razgrnitev osnutka Energetskega koncepta Slovenije (EKS) in okoljskega poročila

  Gradivo bo javno razgrnjeno do 2. 3. 2018.

  Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Energetskega koncepta in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 2. 3. 2018 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 14. 2. 2018 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  več
 • Objava pripomb zainteresirane javnosti na predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS)

  Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb.

  Ministrstvo za infrastrukturo po zaključku javne obravnave na predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) objavilo seznam vseh prejetih pripomb zainteresirane javnosti. Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb, ki jih podalo okoli 40 različnih pripombodajalcev.

  več
 • Na drugem javnem pozivu izbranih 93 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

  Med prijavljenimi projekti je izbranih 93 projektov s skupno nazivno električno močjo 98 MW.

  Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 240 prijav, izbranih pa je bilo 93 projektov, skupne nazive električne moči 98 MW. Med projekti prevladujejo vetrne elektrarne.

   

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »