Aktualno

 • Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila

  Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017.

  Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 21. 7. 2017 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

  več
 • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Vabilo k razpravi o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije

  Za izpolnitev cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 za ciljnih 80 % bo treba doseči vsaj 52 % OVE v bruto končni rabi energije, vsaj 38 % prihrankov primarne energije glede na projekcije PRIMES 2007 ter vsaj 66 % električnih vozil v voznem parku.

  Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Pri oblikovanju končnega predloga dokumenta Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov in začenjamo s predstavitvami in razpravo o njem.

  več
 • Javna obravnava Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020

  Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.

  Ministrstvo za infrastrukturo je skladno s predlogo za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost, ki jo je sprejela Evropska komisija, pripravilo osnutek posodobljenega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020) in ga posredovalo v javno obravnavo. Strateški dokument določa ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane in/ali dosežene prihranke energije za doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % v letu 2020. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na dokument posreduje do 10. 7. 2017.

  več
 • V prvem četrtletju 2017 višje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

  Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov.

  Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2017. Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2017 povišale. V enoletnem obdobju so bile maloprodajne cene 95 oktanskega bencina višje za 13 %, dizelskega goriva za 18 % in UNP-avtoplina za 11 %.

  več
 • Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2016

  Leto 2016 je zaznamovala večja proizvodnja iz termo in hidroelekrarn in manjša potreba po uvozu energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2016. Prevzem električne energije je v letu 2016 znašal 23.592 GWh, kar je za 2,6 % več kot leta 2015. V letu 2016 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.180 GWh in je bila za 1,1 % večja kot v letu 2015.

  več
 • Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo energetskega pregleda

  Višina nepovratne spodbude znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem. Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Skupna višina sredstev po pozivu znaša 300.000 EUR.

  več
 • Javni poziv k prijavi demonstracijskih projektov za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z geotermalno energijo

  Rok za prijavo predhodnih predlogov je 10. 7. 2017.

  GEOTERMICA je objavila javni poziv k prijavi demonstracijskih projektov za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z geotermalno energijo. Pobuda je nastala pod okriljem projekta GEOTHERMICA - ERA NET, katere partner je tudi Ministrstvo za infrastrukturo in je finančno podprta s strani Evropske komisije. Projekt je financiran v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije in bo trajal od leta 2017 do 2021.

  več
 • Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo občanom na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo, ki električno energijo proizvaja z izrabo sončne energije, mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali nameščena na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti...

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje...

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

  Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin (JOB_2017), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v...

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »