Aktualno

 • Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Za lažje doseganje ciljev OVE do leta 2020 uredba omogoča podvojitev letne kvote moči priključenih naprav.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 314. in 315. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog sprememb in dopolnitev uredbe in jo posredovalo v javno obravnavo. Bistveni spremembi sta povečanje letne dovoljene moči priključitve naprav za samooskrbo in ukinitev definicije moči naprave. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 14. 8. 2017.

  več
 • Javna obravnava Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

  S strani Komisije je Slovenija prejela pozitivno oceno na izdelano dolgoročno strategijo energetske prenove stavb.

  Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z zahtevami in smernicami, ki izhajajo iz 4. člena Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti pripravilo osnutek Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) in ga posredovalo v javno obravnavo. Dopolnitev strateškega dokumenta vsebuje nadgradnjo posameznih področij, ki potrebujejo podrobnejšo obravnavo, v obliki aneksa k obstoječemu dokumentu. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na dokument posreduje do 10. 8. 2017.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 - 2020

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017–2022

  Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 7. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022, ki se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih". Za sofinaciranje operacij je na voljo 13,9 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

  več
 • Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila

  Javna obravnava podaljšana do 15. 9. 2017.

  Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 15. 9. 2017 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

  več
 • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Vabilo k razpravi o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije

  Za izpolnitev cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 za ciljnih 80 % bo treba doseči vsaj 52 % OVE v bruto končni rabi energije, vsaj 38 % prihrankov primarne energije glede na projekcije PRIMES 2007 ter vsaj 66 % električnih vozil v voznem parku.

  Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Pri oblikovanju končnega predloga dokumenta Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov in začenjamo s predstavitvami in razpravo o njem.

  več
 • Javna obravnava Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020

  Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.

  Ministrstvo za infrastrukturo je skladno s predlogo za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost, ki jo je sprejela Evropska komisija, pripravilo osnutek posodobljenega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020) in ga posredovalo v javno obravnavo. Strateški dokument določa ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane in/ali dosežene prihranke energije za doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % v letu 2020. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na dokument posreduje do 10. 7. 2017.

  več
 • V prvem četrtletju 2017 višje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

  Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov.

  Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2017. Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2017 povišale. V enoletnem obdobju so bile maloprodajne cene 95 oktanskega bencina višje za 13 %, dizelskega goriva za 18 % in UNP-avtoplina za 11 %.

  več
 • Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo energetskega pregleda

  Višina nepovratne spodbude znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem. Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Skupna višina sredstev po pozivu znaša 300.000 EUR.

  več
 • Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo občanom na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo, ki električno energijo proizvaja z izrabo sončne energije, mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali nameščena na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti...

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več