AKTUALNO

 • Pravilnik bo omogočil pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje predvsem v primerih pretiranega varčevanja in nesorazmerno visokih porab po delilnikih.
  23.09.2016 - 

  Danes, 23. 9. 2016, bo v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pravilnik bo začel veljati v soboto, 24. septembra 2016.

  več
 • Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.
  22.09.2016 - 

  Vlada RS je izdala Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Uredba vsebinsko posodablja elemente trga v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) in evropskimi omrežnimi kodeksi za zemeljski plin.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 14. 10. 2016 do 10:00.
  22.09.2016 - 

  Ministrstvo za kulturo na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva celovite energetske obnove petih objektov Ministrstva za kulturo.

  več
 • Ocenjena vrednost izvedbe projekta je cca. 76,5 mio EUR.
  15.09.2016 - 

  Vlada RS je potrdila zagonski elaborat za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta "P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti" ter imenovala projektno skupino za izvedbo tega projekta. Izvedli se bodo trije pilotni projekti energetske prenove (ČŠOD v Bohinju, sklop treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah) in  prvi ciklični modeli energetskih prenov stavb v letu 2017.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 10. 10. 2016 do 12:00.
  16.09.2016 - 

  Ministrstvo za javno upravo je na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavilo javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo štirih javnih stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU.

  več
 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju april - junij 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,62 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,35 EUR/Sm3.
  08.09.2016 - 

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 21 %. Glede na prejšni kvartal so bile maloprodajne cene v drugem četrtletju 2016 za gospodinjstva nižje za 1 %, za industrijo pa v povprečju nižje za 17 %.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016.
  02.09.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Za izvedbo operacij po tem razpisu je na voljo približno 10,6 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Rok za predložitev ponudb je 28. 9. 2016 do 10:00.
  02.09.2016 - 

  Mestna občina Novo mesto kot koncedent na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) objavlja javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto v obliki javno-zasebnega partnerstva v skupnem trajanju 15 let.

  več
 • Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016.
  29.08.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta (LEK) ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz LEK. LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 11 %.
  22.08.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 2. kvartalu leta 2016 znašala 162,57 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 2,1 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 89,36 EUR/MWh in je bila nižja za 3,9 %.

  več
 • Končni rok za oddajo prijav je 4. 10. 2016 do 9:00.
  19.08.2016 - 

  Občina Črnomelj kot koncedent na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis. Predmet koncesije, ki se podeli za obdobje največ 15 let, je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj.

  več
 • Pospešitev energetske obnove stavb in oblikovanje ukrepov za industrijo sta ključna ukrepa za doseganje cilja energetske učinkovitosti.
  18.08.2016 - 

  Slovenija na ravni rabe primarne energije zadovoljivo ostaja v okvirih cilja glede energetske učinkovitosti za leto 2020, nista pa bila dosežena cilja glede doseganja prihrankov energije in glede energetske obnove državnih stavb. Potrebno je pospešiti spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije preko Eko sklada, čim prej začeti z energetsko obnovo stavb, oblikovati spodbude za ukrepe v industriji in prenoviti shemo obveznega doseganja prihrankov energije dobaviteljev energije.

  več
 • Vrednost potrjenega projekta znaša dobra 2 milijona EUR.
  17.08.2016 - 

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za prvi projekt s področja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, kjer je Sloveniji v obdobju 2014–2020 na voljo 115,2 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Gre za prvi demonstracijski oz. pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, naložba pa se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva.

  več
 • Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.
  12.08.2016 - 

  Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, na območju Republike Slovenije za  ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja in obsežna energetska obnova.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh.
  05.08.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3899 proizvodnih enot je v prvi polovici leta 2016 znašala 542 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 0,1 mio EUR manj podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije podporne sheme in vremenskih pogojev, ki so bili podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, največ izplačil pa je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  21.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 9,94 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  15.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več