Aktualno

 • Novi ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe

  Javni poziv velja do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let.

  več
 • V drugem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3,0 %, za industrijske porabnike pa nižja za 5,8 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 4,8 %.

  več
 • V prvi polovici leta 2017 manjša proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Uvozna odvisnost je v prvi polovici leta 2017 znašala 20 %.

  V prvi polovici leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 7.229 GWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 4.743 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 4.749 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 6.775 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 448 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.

  več
 • V prvem polletju leta 2017 izplačanih 77,4 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi polovici leta 2017 višja za 14 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3878 proizvodnih enot s skupno močjo 412 MW je v prvem polletju 2017 znašala 514,7 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 mio EUR oziroma za 0,9 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

  več
 • V drugem četrtletju 2017 nižje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

  Glavni razlog za spremenjene maloprodajne cene je gibanje svetovnih cen naftnih derivatov ter gibanje tečaja €/USD.

  Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 2. četrtletju (april - junij) 2017 glede na 1. četrtletje znižale, in sicer so bile cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) nižje za 2 %, dizelskega goriva za 3 % in kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) za 4 %. V obdobju enega leta pa so bile maloprodajne cene vseh naftnih derivatov višje.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 - 2020

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

  več
 • Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila

  Javna obravnava podaljšana do 15. 9. 2017.

  Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 15. 9. 2017 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

  več
 • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Vabilo k razpravi o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije

  Za izpolnitev cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 za ciljnih 80 % bo treba doseči vsaj 52 % OVE v bruto končni rabi energije, vsaj 38 % prihrankov primarne energije glede na projekcije PRIMES 2007 ter vsaj 66 % električnih vozil v voznem parku.

  Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Pri oblikovanju končnega predloga dokumenta Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov in začenjamo s predstavitvami in razpravo o njem.

  več
 • Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo energetskega pregleda

  Višina nepovratne spodbude znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem. Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Skupna višina sredstev po pozivu znaša 300.000 EUR.

  več
 • Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo občanom na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo, ki električno energijo proizvaja z izrabo sončne energije, mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali nameščena na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti...

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več