Aktualno

 • Postavitev prve naprave za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji

  Naložba se bo lastnikom povrnila v 7 letih, naslednjih 23 let, kolikor bo sončna elektrarna še obratovala, pa bo elektrika zanje brezplačna (Foto: Polona Avanzo).

  Na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah so pred dnevi slovesno odprli postavitev prve naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo energije sonca na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Celotna investicija se bo lastnikom povrnila v sedmih letih. Pozitivno zakonodajno okolje preko prenovljene Uredbe o samooskrbi z električno energijo omogoča, da Slovenija sledi razvoju in trendom spreminjanja elektroenergetskega sistema.

  več
 • Višje maloprodajne cene električne energije v zadnji četrtini leta 2018

  Postavka cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 4 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1,8 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6,6 %.

  več
 • Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

  Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec je uvrščen na seznam projektov skupnega interesa (PCI 2015).

  Javna razgrnitev bo potekala od 15. 2. do vključno 18. 3. 2019 na Ministrstvu za okolje in prostor, v prostorih občine Rogatec ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. Javna obravnava bo potekala 4. 3. 2019 v prostorih občine Rogatec.

  več
 • Začetek javnega posvetovanja in dialoga glede priprave NEPN

  Prva delavnica v okviru ciljnega posvetovanja "Postopek Celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje scenarijev" bo potekala 14. 2. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirano javnost, da se začenja javno posvetovanje in dialog glede priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo potekalo v treh korakih.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e-širitev v občini Kidričevo

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do vključno 25. 2. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e - širitev v Občini Kidričevo.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b-širitev 2 v občini Kidričevo

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do vključno 25. 2. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b - širitev 2 v Občini Kidričevo.

  več
 • Projekt dvosistemskega daljnovoda 400 kV Cirkovce–Pince uspešen na razpisu CEF

  Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov.

  Odbor EU, ki je pristojen za podeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova »Instrumenta za povezovanje Evrope« s področja energetike (»CEF - Connecting Europe Facility«), je potrdil prejemnike nepovratnih sredstev iz javnega razpisa 2018. Med prejemniki sredstev s področja elektroenergetskih čezmejnih povezav je tudi slovenski sistemski operater ELES, d.o.o., ki bo prejel 48,22 mio EUR nepovratnih sredstev za izvedbo projekta dvosistemskega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in 1,64 mio EUR za 2. fazo projekta SINCRO.GRID.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 22. 2. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe javno obravnavo. Uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

  več
 • Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1)

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 21. 2. 2019.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo EZ-1 so v uskladitvi z EU zakonodajo (Direktiva 2010/31/EU, Direktiva 2012/27/EU, Uredba (EU) 2017/1938, Uredba (EU) 2017/1369), odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020.

  več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Arhiv dogodkov »