AKTUALNO

 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 22. 8. 2016.
  22.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog "Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli" za javno obravnavo. Pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. Pravilnik prinaša izboljšano metodologijo določitve porabniških deležev, ki jo določajo spremenjeni 13., 14., 15., 18. in 19. člen.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  21.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 9,94 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  15.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 8. 8. 2016 do 9:30.
  27.06.2016 - 

  Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana je objavil povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«. Predlagani projekt je izvedba energetske prenove javne stavbe. Operacija je sofinancirana v okviru »OP EKP 2014 – 2020«. Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.

  več
 • Velike gospodarske družbe opravijo prvi energetski pregled do 31. 12. 2017.
  13.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom. Pravilnik določa obvezno izvedbo energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah na vsake 4 leta.

  več
 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju januar - marec 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,61 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,40 EUR/Sm3.
  09.06.2016 - 

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 12 %. Glede na prejšni kvartal so bile maloprodajne cene v 1. četrtletju 2016 za gospodinjstva nižje za 4 %, za industrijo pa v povprečju nižje za dobrih 7 %.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 9 %.
  01.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 1. kvartalu leta 2016 znašala 156,70 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 1,0 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 101,48 EUR/MWh in je bila višja za 3,3 %.

  več
 • Vprašanje virov energije je med osrednjimi dilemami prihodnosti slovenske energetike.
  30.05.2016 - 

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) je Ministrstvo za infrastrukturo 27. maja 2016 v Ljubljani izvedlo interaktivno delavnico, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije. Na delavnici je sodelovalo več kot 35 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile v lanskem letu.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvi kvartal 2016 je znašala 126,69 EUR/MWh.
  23.05.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3922 proizvodnih enot s skupno močjo 420 MW je v prvem četrtletju 2016 znašala 285 GWh, kar je 4,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih treh mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem.

  več
 • Na voljo je 6 mio EUR nepovratnih sredstev.
  15.04.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport) v lasti občin. Zahtevana energijska učinkovitost stavb mora znašati Qh ≤ 6 kWh/m3a. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

  več
 • Skupna višina sredstev znaša 15,8 mio EUR.
  04.03.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Sloveniji za naslednje ukrepe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, idr.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000 EUR.
  26.02.2016 - 

  Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil: za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 2 mio EUR.
  26.02.2016 - 

  Predmet poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • Na voljo je 150.000 EUR. Poziv velja do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2016.
  05.02.2016 - 

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na območju Mestne občine Ljubljana in Občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log - Dragomer, za vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom in za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

  več
 • Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
  31.12.2015 - 

  Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju mestnih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Podprta ukrepa sta: A) nova kurilna napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in B) nova enosobna kurilno naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več