AKTUALNO

 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 25. 11. 2016.
  25.10.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini. Uredba določa tudi načine izvajanja vzdrževalnih del na področju energetike, ureja inšpekcijsko nadzorstvo in določa sankcije za prekrške.

  več
 • Uredba se začne uporabljati 1. julija 2017.
  13.10.2016 - 

  Vlada RS je izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Na podlagi Direktive 2009/28/ES je namreč do leta 2020 potrebno doseči najmanj 10 % delež obnovljivih virov energije (biogoriv in drugih obnovljivih virov energije) v prometu. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2016.

  več
 • Potrjen tudi ukrep zmanjšanja finančnega bremena za podjetja v nekaterih energetsko intenzivnih panogah.
  11.10.2016 - 

  Evropska komisija je odobrila Sloveniji spremembe podporne sheme za elektriko iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom v skladu s pravili EU o državni pomoči. Spremenjena shema omogoča povečanje deleža proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, kar je v skladu z energetskimi cilji EU, po ugotovitvah Evropske komisije pa ne gre za neupravičeno izkrivljanje konkurence.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 9. 11. 2016 do 10:00
  07.10.2016 - 

  Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane osebe k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«, ki obsega energetsko obnovo objektov v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve na šestih lokacijah.

  več
 • Pri projektu kot partner iz Slovenije sodeluje Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
  07.10.2016 - 

  Vlada RS je uvrstila projekt ERANet SmartGridPlus – DeCAS v Načrt razvojnih programov 2016–2019. Glavni cilj projekta DeCAS je analiza in razvoj storitev (upravljanje s porabo, regulacija napetosti in nadzor nad pretoki jalove moči) na elektroenergetskem trgu, ki bodo koordinirane preko več napetostnih nivojev, kar bo omogočilo boljšo izrabo elektroenergetske infrastrukture in razvoj novih storitev za udeležence trga z električno energijo. Cilj projekta je najti najboljšo rešitev za optimalno delovanje nizkonapetostnega omrežja v povezavi s srednjenapetostnim delom in pomočjo hierarhično izvedenega nadzora omrežja.

  več
 • Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 63/2016 in začne veljati 22. 10. 2016.
  07.10.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa minimalne tehnične pogoje za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji in uporabi električne energije. Določa tudi izjeme, kjer se določila pravilnika ne uporabljajo. Pravilnik usklajuje stanje tehnike in nova spoznanja na področju graditve elektroenergetskih postrojev.

  več
 • Kakovost opravljenih remontnih del bo nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost.
  29.09.2016 - 

  Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 28. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 17. maja 2015. Redni remont se bo začel 1. oktobra 2016 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajal predvidoma mesec dni. Med remontom bodo poleg menjave dela goriva izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti.

  več
 • Pravilnik bo začel veljati v soboto, 24. septembra 2016.
  23.09.2016 - 

  Danes bo v Uradnem listu RS objavljen "Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli". Pravilnik bo omogočil pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje predvsem v primerih pretiranega varčevanja in nesorazmerno visokih porab po delilnikih.

  več
 • Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2016.
  22.09.2016 - 

  Vlada RS je izdala Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Uredba vsebinsko posodablja elemente trga v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) in evropskimi omrežnimi kodeksi za zemeljski plin.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 07. 11. 2016 do 09:30.
  23.09.2016 - 

  Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Uradni list RS, št. 52/16) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP«

  več
 • Ocenjena vrednost izvedbe projekta je cca. 76,5 mio EUR.
  15.09.2016 - 

  Vlada RS je potrdila zagonski elaborat za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta "P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti" ter imenovala projektno skupino za izvedbo tega projekta. Izvedli se bodo trije pilotni projekti energetske prenove (ČŠOD v Bohinju, sklop treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah) in  prvi ciklični modeli energetskih prenov stavb v letu 2017.

  več
 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju april - junij 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,62 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,35 EUR/Sm3.
  08.09.2016 - 

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 21 %. Glede na prejšni kvartal so bile maloprodajne cene v drugem četrtletju 2016 za gospodinjstva nižje za 1 %, za industrijo pa v povprečju nižje za 17 %.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016.
  02.09.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Za izvedbo operacij po tem razpisu je na voljo približno 10,6 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 11 %.
  22.08.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 2. kvartalu leta 2016 znašala 162,57 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 2,1 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 89,36 EUR/MWh in je bila nižja za 3,9 %.

  več
 • Pospešitev energetske obnove stavb in oblikovanje ukrepov za industrijo sta ključna ukrepa za doseganje cilja energetske učinkovitosti.
  18.08.2016 - 

  Slovenija na ravni rabe primarne energije zadovoljivo ostaja v okvirih cilja glede energetske učinkovitosti za leto 2020, nista pa bila dosežena cilja glede doseganja prihrankov energije in glede energetske obnove državnih stavb. Potrebno je pospešiti spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije preko Eko sklada, čim prej začeti z energetsko obnovo stavb, oblikovati spodbude za ukrepe v industriji in prenoviti shemo obveznega doseganja prihrankov energije dobaviteljev energije.

  več
 • Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.
  12.08.2016 - 

  Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, na območju Republike Slovenije za  ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja in obsežna energetska obnova.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh.
  05.08.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3899 proizvodnih enot je v prvi polovici leta 2016 znašala 542 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 0,1 mio EUR manj podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije podporne sheme in vremenskih pogojev, ki so bili podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, največ izplačil pa je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  21.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 9,94 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  15.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več