AKTUALNO

 • SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške.
  20.02.2017 - 

  Odbor EU, ki je pristojen za podeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova »Instrumenta za povezovanje Evrope« s področja energetike (»CEF - Connecting Europe Facility«), je potrdil prejemnike nepovratnih sredstev iz javnega razpisa 2016. Med prejemniki s področja pametnih omrežij je tudi slovenski sistemski operater ELES d.o.o., ki bo prejel 40,5 mio EUR nepovratnih sredstev za izvedbo projekta SINCRO.GRID.

  več
 • Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike.
  16.02.2017 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«. Udeleženci so bili predstavniki podjetij, interesnih združenj za male hidroelektrarne in vetrne elektrarne ter podjetja iz segmenta oskrbe z električno energijo.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 7. 3. 2017.
  02.02.2017 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po skrajšanem postopku. Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter dopolnitev zakona z manjšimi spremembami, ki so vezane na prednostno dispečiranje in določitev pravnih podlag za bolj jasne določitve obveznosti za posamezne udeležence na energetskem trgu...

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 3. 3. 2017.
  01.02.2017 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi trinajstega odstavka 25.a člena in trinajstega odstavka 42.a člena Zakona o rudarstvu (Z-Rud-1) objavilo predlog "Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin". Pravilnik določa sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe, vsebino vabila na dražbo, način identificiranja dražiteljev, potek dražbe, rok in način izvedbe posameznih dejanj dražbe, vsebino zapisnika o dražbi...

  več
 • Razlog za znižanje maloprodajnih cen so bile nižje neto cene brez davkov in dajatev.
  13.01.2017 - 

  Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) 2016 in celotno leto 2016. Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji so se v letu 2016 znižale v primerjavi z letom 2015. V letu 2016 je bila maloprodajna cena neosvinčenega motornega bencina 95 nižja za 7 %, dizelskega goriva nižja za 8 %, kurilnega olja za ogrevanje nižja za 14 % in UNP – avtoplina nižja za 8 %.

  več
 • Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava z ostalimi energenti.
  02.01.2017 - 

  Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) se je s 1. januarjem 2017 pričel obračun zemeljskega plina v kWh. Cena zemeljskega plina se podaja v enoti EUR/kWh. Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg energenta zemeljskega plina se od 1. 1. 2017 v energijskih enotah obračunava tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina.

  več
 • Spremembe pravilnika so nujne za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.
  30.12.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) novembra 2016 objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. V času javne obravnave je bilo prejetih skupaj 27 pripomb s strani sedmih pripombodajalcev, od katerih jih je bilo 7 upoštevanih pri pripravi dopolnitev pravilnika. S spremembami in dopolnitvami pravilnika o se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod.

  več
 • Za nove vstope v podporno shemo je v okviru poziva na voljo 10 milijonov EUR.
  19.12.2016 - 

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavila javni poziv. Predmet poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore preko vstopa v podporno shemo. Razpoložljiva sredstva se razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

  več
 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju julij - september 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,64 EUR/Sm3.
  08.12.2016 - 

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 22 %. Cena energenta brez omrežnine, dajatev in davka je bila v obdobju enega leta nižja za 13 % za gospodinsjtva, za industrijo pa nižja za 24 %.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za več kot 1 %, za industrijske porabnike pa za 10 %.
  02.12.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 3. kvartalu leta 2016 znašala 165,8 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 90,0 EUR/MWh in je bila nižja za 5,9 %.

  več
 • S predlagani ukrepi bo Evropa še naprej konkurenčna na svetovnih trgih energije, ki se spreminjajo zaradi prehoda na čisto energijo.
  30.11.2016 - 

  Predstavljen sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. S predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu. Ministrstvo za infrastrukturo bo podrobno preučilo predloge Komisije in oblikovalo stališča, ki bodo izhodišča za nadaljnja pogajanja.

  več
 • Osveščenost ljudi, usklajenost politik in dolgoročna vizija države so ključna za preboj nizkoogljične mobilnosti.
  28.11.2016 - 

  V organizaciji Ministrstva za infrastrukturo se je 24. novembra 2016 zaključila zadnja v nizu štirih interaktivnih delavnic v okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Zainteresirani deležniki so razpravljali o izzivih dekarbonizacije prometa. Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo EKS uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.

  več
 • V okviru odprtega predmetnega povabila je spremenjen tudi prijavni Obrazec št. 2.
  16.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je podaljšalo rok za prijavo operacij energetske prenove stavb v okviru odprtega "Povabila k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države". Končni rok rok za prijavo operacij je 6. 2. 2017.

  več
 • Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016.
  11.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 6. 1. 2017.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore v obdobju 1-9 2016 je znašala 151,0 EUR/MWh.
  04.11.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3893 proizvodnih enot je v devetih mesecih leta 2016 znašala 751,6 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,8 mio EUR več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na proizvodnjo so prevladovale sončne elektrarne s 30 % deležem proizvodnje v celotni shemi, za katere je bilo namenjenih tudi največ izplačil, in sicer 51 % vseh izplačanih sredstev za podpore.

  več
 • Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.
  12.08.2016 - 

  Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, na območju Republike Slovenije za  ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja in obsežna energetska obnova.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več