Aktualno

 • Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2016

  Leto 2016 je zaznamovala večja proizvodnja iz termo in hidroelekrarn in manjša potreba po uvozu energije.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2016. Prevzem električne energije je v letu 2016 znašal 23.592 GWh, kar je za 2,6 % več kot leta 2015. V letu 2016 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.180 GWh in je bila za 1,1 % večja kot v letu 2015.

  več
 • V letu 2016 nižje maloprodajne cene električne energije za industrijske porabnike

  Cena za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih, se je v obdobju enega leta za gospodinjske odjemalce v povprečju znižala za 2 %, za industrijske odjemalce pa za 10 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske končne odjemalce na letnem nivoju za leto 2016. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2016 znašala 160 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 0,8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je v znašala 93 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju znižala za 4,4 %.

  več
 • Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2016

  Historični statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju so dostopni v časovni vrsti.

  Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2016. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije in tudi v segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2016 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o.

  več
 • Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo energetskega pregleda

  Višina nepovratne spodbude znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem. Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Skupna višina sredstev po pozivu znaša 300.000 EUR.

  več
 • Javni poziv k prijavi demonstracijskih projektov za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z geotermalno energijo

  Rok za prijavo predhodnih predlogov je 10. 7. 2017.

  GEOTERMICA je objavila javni poziv k prijavi demonstracijskih projektov za raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z geotermalno energijo. Pobuda je nastala pod okriljem projekta GEOTHERMICA - ERA NET, katere partner je tudi Ministrstvo za infrastrukturo in je finančno podprta s strani Evropske komisije. Projekt je financiran v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije in bo trajal od leta 2017 do 2021.

  več
 • Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo občanom na voljo 3 milijone EUR nepovratnih sredstev

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad je objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo, ki električno energijo proizvaja z izrabo sončne energije, mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali nameščena na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti...

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje...

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več