Aktualno

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018

  Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin (JOB_2017), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v...

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 9. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn za obdobje 2017 do 2020, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 4,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske...

  več
 • Sprejete spremembe in dopolnitve Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

  Na podlagi metod se izračunavajo prihranki energije za ukrepe učinkovite rabe energije.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. S pravilnikom se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene ali popravljene.

  več
 • Objava novih različic navodil za izvajanje operacij energetske prenove stavb javnega sektorja

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo novi različici Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Dokumenta sta vsebinsko spremenjena in dopolnjena v delih, ki so se v praksi preteklih vlog in pogosto zastavljenih vprašanj izkazali kot potrebni dodatnih in podrobnejših pojasnil. Ministrstvo za infrastrukturo bo v kratkem objavilo tudi povabili OJS_2017 in ŠJS_2017 ter javni razpis JOB_2017.

  več
 • V letu 2016 proizvodnja elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE presegla 1 TWh

  Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2016 znašala 145,6 EUR/MWh, kar je 3 % manj kot v letu 2015.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3888 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2016 znašala 1003,5 GWh, kar je 2 % več kot leta 2015. Skupaj je bilo v letu 2016 za podpore izplačanih 146,2 mio EUR, kar je 0,5 % manj kot leta 2015. Proizvodnja elektrarn iz podporne sheme je zadoščala za pokrivanje približno 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

  več
 • Javni poziv promotorjem za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objekta MZI

  Vloge o zainteresiranosti morajo prispeti na naslov javnega partnerja najkasneje do 31. 3. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavilo javni poziv promotorjem, s katerim jih poziva k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objekta MZI, ki se nahaja na naslovu Kotnikova ulica 19a, Ljubljana.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o zagotavljanju energije za vozila

  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 10. aprila 2017

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa nalogo dobaviteljem ogljikovodikom na bencinskih servisih, da pod določenimi pogoji zagotovijo oskrbo vozil s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik, stisnjeni zemeljski plin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, biogoriva). Dobavitelji ogljikovodikov se lahko v izpolnjevanju predlaganih zahtev povezujejo med sabo.

  več
 • V zadnjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2,2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 8,9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za četrto četrtletje (oktober - december) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 5,7 %.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »