Aktualno

 • V obdobju enega leta evidentirano povišanje cen vseh naftnih derivatov v Sloveniji

  Razlog za spremenjene maloprodajne cene je gibanje borznih cen naftnih derivatov ter tečaja €/USD.

  Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 3. četrtletju (julij - september) 2017 glede na 2. četrtletje 2017 sicer malce znižale, vendar so bile v obdobju enega leta višje. Cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) so v enem letu porasle za 4 %, 98 in več-oktanskega bencina za 6 %, dizelskega goriva za 5 %, kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) za 2 % in UNP - avtoplina za 13 %.

  več
 • Nove spodbude Eko sklada za naložbe v stavbah in električna vozila

  Za nove naložbe rabe OVE in URE v stavbah je za občane na voljo 16,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

  Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 56/2017 objavil nove javne pozive za nepovratne finančne spodbude za naložbe v stavbah in vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga novost so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede. Občani bodo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

  več
 • Decembra 2017 predvidena objava novega javnega razpisa MZI za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018)

  Operacije bodo sofinancirane v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

  Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v mesecu decembru 2017 v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Na voljo bo predvidoma 17,6 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 30. 10. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. S predlagano uredbo se skladno s pojasnili Evropske komisije spreminja način določitve bruto dodane vrednosti za ugotovljanje elektro-intenzivnosti podjetij, obrazec za izračun elektro-intenzivnosti in obrazec za prijavo prevzemno predajnih mest za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka.

  več
 • Javna obravnava Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami

  Državna rudarska strategija vsebuje smernice, ki bodo olajšale oskrbo z mineralnimi surovinami.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami« za javno obravnavo. Strategija opredeljuje temeljne cilje ter ukrepe za usklajeno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na objavljen strateški dokument do 25. 10. 2017.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo je 6. 11. 2017.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

  več
 • V 2. četrtletju 2017 nižje cene zemeljskega plina

  Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 6,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila nižja za 1,4 %. Celotni historični podatki na četrtletnem nivoju (od leta 2012 dalje) so posodobljeni z novo energijsko enoto za obračun zemeljskega plina (EUR/kWh), ki se skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) uporablja od 1. 1. 2017.

  več
 • Novi ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe

  Javni poziv velja do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let.

  več
 • V drugem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3,0 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5,8 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4,8 %.

  več
 • V prvi polovici leta 2017 manjša proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Uvozna odvisnost je v prvi polovici leta 2017 znašala 20 %.

  V prvi polovici leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 7.229 GWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 4.743 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 4.749 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 6.775 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 448 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.

  več
 • V prvem polletju leta 2017 izplačanih 77,4 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi polovici leta 2017 višja za 14 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3878 proizvodnih enot s skupno močjo 412 MW je v prvem polletju 2017 znašala 514,7 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 mio EUR oziroma za 0,9 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 - 2020

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

V tej kategoriji trenutno ni novic.

Arhiv dogodkov »