AKTUALNO

 • Končni rok za oddajo vlog je 19. 9. 2016 do 12:00.
  30.08.2016 - 

  V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka kot javni partnerji pozivajo vse zainteresirane promotorje kot zasebne partnerje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini«.

  več
 • Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016.
  29.08.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta (LEK) ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz LEK. LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 11 %.
  22.08.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 2. kvartalu leta 2016 znašala 162,57 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 2,1 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 89,36 EUR/MWh in je bila nižja za 3,9 %.

  več
 • Končni rok za oddajo prijav je 4. 10. 2016 do 9:00.
  19.08.2016 - 

  Občina Črnomelj kot koncedent na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis. Predmet koncesije, ki se podeli za obdobje največ 15 let, je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj.

  več
 • Pospešitev energetske obnove stavb in oblikovanje ukrepov za industrijo sta ključna ukrepa za doseganje cilja energetske učinkovitosti.
  18.08.2016 - 

  Slovenija na ravni rabe primarne energije zadovoljivo ostaja v okvirih cilja glede energetske učinkovitosti za leto 2020, nista pa bila dosežena cilja glede doseganja prihrankov energije in glede energetske obnove državnih stavb. Potrebno je pospešiti spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije preko Eko sklada, čim prej začeti z energetsko obnovo stavb, oblikovati spodbude za ukrepe v industriji in prenoviti shemo obveznega doseganja prihrankov energije dobaviteljev energije.

  več
 • Vrednost potrjenega projekta znaša dobra 2 milijona EUR.
  17.08.2016 - 

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za prvi projekt s področja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, kjer je Sloveniji v obdobju 2014–2020 na voljo 115,2 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Gre za prvi demonstracijski oz. pilotni projekt energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, naložba pa se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva.

  več
 • Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.
  12.08.2016 - 

  Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, na območju Republike Slovenije za  ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja in obsežna energetska obnova.

  več
 • Končni rok za oddajo vlog je 12. 9. 2016 do 10:00.
  12.08.2016 - 

  V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača in Občina Hrpelje - Kozina kot javni partner pozivata vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Divača in Občine Hrpelje - Kozina po modelu energetskega pogodbeništva.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh.
  05.08.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3899 proizvodnih enot je v prvi polovici leta 2016 znašala 542 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 0,1 mio EUR manj podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije podporne sheme in vremenskih pogojev, ki so bili podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, največ izplačil pa je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.

  več
 • Končni rok za oddajo prijav je 20. 9. 2016 do 8:30.
  05.08.2016 - 

  Občina Hrastnik je objavila povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetske sanacije petih javnih objektov v lasti Občine Hrastnik po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Operacija je sofinancirana v okviru »OP EKP 2014 – 2020«. Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.

  več
 • Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 in začne veljati 13. 8. 2016.
  02.08.2016 - 

  Pravilnik določa vrste finančnih spodbud za učinkovito rabo energije, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje ministrstvo oz. druge institucije, pristojne za energijo, pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence do spodbud, vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je mogoče prejeti spodbudo ter opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči.

  več
 • Uredba uvaja energetsko knjigovodstvo, ki pomeni zbiranje in spremljanje podatkov o rabi energije in vode in s tem povezanih stroškov v stavbi.
  01.08.2016 - 

  Uredba določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. Cilj uredbe je dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/2016.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  21.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 9,94 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.
  15.07.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

  več
 • Velike gospodarske družbe opravijo prvi energetski pregled do 31. 12. 2017.
  13.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom. Pravilnik določa obvezno izvedbo energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah na vsake 4 leta.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več