AKTUALNO

 • Vprašanje virov energije je med osrednjimi dilemami prihodnosti slovenske energetike.
  30.05.2016 - 

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) je Ministrstvo za infrastrukturo 27. maja 2016 v Ljubljani izvedlo interaktivno delavnico, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije. Na delavnici je sodelovalo več kot 35 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile v lanskem letu.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvi kvartal 2016 je znašala 126,69 EUR/MWh.
  23.05.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3922 proizvodnih enot s skupno močjo 420 MW je v prvem četrtletju 2016 znašala 285 GWh, kar je 4,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih treh mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko pripombe na osnutek dokumenta posreduje do 6. 6. 2016.
  04.05.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov, ki je odprt za javno obravnavo. Smernice obsegajo vse vrtine za zajetja plitve geotermalne energije do globine 300 metrov tako za odprte kot zaprte sisteme; vodnjake (črpalne in ponikalne vrtine) in geosonde. Smernice se bodo kot osnutek priporočil do aprila 2017 uporabljale poskusno. V tem obdobju se bodo sprejemala vsa mnenja, predlogi in pripombe na gradivo.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 2. 6. 2016.
  03.05.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja elektroenergetskih postrojev. Pravilnik nadomešča zastareli pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev iz leta 1968, ki ne ustreza več sedanjemu času in sicer v delu, ki se nanaša na obratovanje.

  več
 • Nagrajenci za energetsko učinkovitost za leto 2016 (Foto: Finance).
  21.04.2016 - 

  Na konferenci »18. dnevi energetikov« v Portorožu so 19. aprila 2016 podelili nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost, s katerim si prizadevajo opozarjati na dobre domače energetske prakse. Nagrade za leto 2016 so prejeli Goodyear Dunlop Sava tires in VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica za "Promocijski projekt URE/OVE", AquafilSLO in Spar Slovenija za "Energetsko učinkovit projekt" ter občina Škofja Loka in Šolski center Velenje za "Energetsko učinkovito podjetje/ustanovo".

  več
 • Na voljo je 6 mio EUR nepovratnih sredstev.
  15.04.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport) v lasti občin. Zahtevana energijska učinkovitost stavb mora znašati Qh ≤ 6 kWh/m3a. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

  več
 • Cena za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih, se je v letu 2015 znižala za 3 % za gospodinjske odjemalce in za 6 % za industrijske odjemalce.
  11.04.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske končne odjemalce na letnem nivoju za leto 2015. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2015 znašala 158,9 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta znižala za 0,8 %, za povprečnega industrijskega pa znašala 96,9 EUR/MWh in je bila nižja za 8,5 %.

  več
 • Na voljo je 50.000 EUR. Razpis velja do porabe sredstev oziroma do 1. 6. 2016.
  08.04.2016 - 

  Predmet javnega razpisa Energetike Celje so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe lastnikov stanovanjskih hiš in etažnih lastnikov v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje za ukrepe: vgradnja novih kodenzacijskih kotlov na zemeljski plin za gospodinjstva, zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemsljski plin za gospodinjstva, zamenjava elementov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja merilno-regulacijskih naprav.

  več
 • Skupna višina sredstev znaša 15,8 mio EUR.
  04.03.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Sloveniji za naslednje ukrepe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, idr.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000 EUR.
  26.02.2016 - 

  Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil: za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 2 mio EUR.
  26.02.2016 - 

  Predmet poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • 25.02.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. S tem se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev OP EKP v programskem obdobju 2014-2020. Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

  več
 • Na voljo je 50.000 EUR. Poziv velja do porabe sredstev oziroma do 27. 6. 2016.
  05.02.2016 - 

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na območju Mestne občine Ljubljana in Občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log - Dragomer, za vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom in za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

  več
 • Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
  31.12.2015 - 

  Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju mestnih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Podprta ukrepa sta: A) nova kurilna napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in B) nova enosobna kurilno naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

  več

STATISTIČNE PODATKOVNE SERIJE

Objavljene so javno dostopne statistične podatkovne serije ključnih energetskih podatkov iz naslednjih področij: 

 • Trdna goriva
 • Naftni proizvodi - količine
 • Električna energija - količine in cene
 • Zemeljski plin - količine in cene
 • Daljinska toplota
 • Obnovljivi viri energije
 • Cene naftnih derivatov
 • Investicije v energetiki
 • Subvencije v energetiki
 • Zaposleni v elektrogospodarstvu in premogovništvu

ZAKONODAJA

Za področje energetike in rudarstva so iz slovenskega pravnega reda dostopni: 

 • veljavni krovni zakoni in podzakonski akti,
 • predlogi zakonov in pravnih aktov v obravnavi,
 • prečiščena besedila predpisov z arhivom po letih.

Iz pravnega reda EU je po področjih objavljena veljavna sekundarna zakonodaja EU (Direktive, Uredbe), ki sodi pod pristojnost DG ENERGY.

POMEMBNI DOKUMENTI

Objavljeni so naslednji sklopi: 

JAVNE OBJAVE

E-POROČANJE


Portal EPOS
 je spletna storitev za e-poročanje podatkov poročevalskih enot, ki zagotavljajo podatke s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti.