Aktualno

 • Javna obravnava Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami

  Državna rudarska strategija vsebuje smernice, ki bodo olajšale oskrbo z mineralnimi surovinami.

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami« za javno obravnavo. Strategija opredeljuje temeljne cilje ter ukrepe za usklajeno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na objavljen strateški dokument do 25. 10. 2017.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo je 6. 11. 2017.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

  več
 • V 2. četrtletju 2017 nižje cene zemeljskega plina

  Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo četrtletje 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 6,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila nižja za 1,4 %. Celotni historični podatki na četrtletnem nivoju (od leta 2012 dalje) so posodobljeni z novo energijsko enoto za obračun zemeljskega plina (EUR/kWh), ki se skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) uporablja od 1. 1. 2017.

  več
 • Dodaten rok za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja

  Nov rok za oddajo vlog je 20. 9. 2017.

  Z dopolnitvijo povabila je razpisan dodaten septembrski rok za oddajo vlog predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega (Povabilo OJS_2017) in širšega (Povabilo ŠJS_2017) javnega sektorja.

  več
 • Novi ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe

  Javni poziv velja do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let.

  več
 • V drugem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3,0 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5,8 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april - junij) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4,8 %.

  več
 • V prvi polovici leta 2017 manjša proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Uvozna odvisnost je v prvi polovici leta 2017 znašala 20 %.

  V prvi polovici leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 7.229 GWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 4.743 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 4.749 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 6.775 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 448 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.

  več
 • V prvem polletju leta 2017 izplačanih 77,4 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

  Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi polovici leta 2017 višja za 14 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3878 proizvodnih enot s skupno močjo 412 MW je v prvem polletju 2017 znašala 514,7 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 mio EUR oziroma za 0,9 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

  več
 • V drugem četrtletju 2017 nižje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

  Glavni razlog za spremenjene maloprodajne cene je gibanje svetovnih cen naftnih derivatov ter gibanje tečaja €/USD.

  Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 2. četrtletju (april - junij) 2017 glede na 1. četrtletje znižale, in sicer so bile cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) nižje za 2 %, dizelskega goriva za 3 % in kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) za 4 %. V obdobju enega leta pa so bile maloprodajne cene vseh naftnih derivatov višje.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 - 2020

  Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2017.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

  več
 • Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila

  Javna obravnava podaljšana do 15. 9. 2017.

  Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 15. 9. 2017 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

  več
 • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več