Aktualno

 • Seminar za izdelavo energetskih izkaznic

  Naslednji seminar bo 27.3.2018 v Kopru. Udeležba je brezplačna, potrebna predhodna prijava.

  Združenje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (ZIEI) v marcu 2018 organizira brezplačne seminarje v zvezi z izdelavo energetskih izkaznic v uradnem registru energetskih izkaznic Ministrstva za infrastukturo.

  več
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo"

  Rok za prejem prijav je 19. 4. 2018 do 15. ure.

  Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« (Ur. l. RS, številka 60/17) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«.

  več
 • Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije

  Aktivna interaktivna spletna stran EKS je namenjena širši zainteresirani javnosti.

  Vlada RS je na današnji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

  več
 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 10. 4. 2018.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila tretji javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 7,65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020

  Za izvedbo operacij je na voljo ca. 14,12 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

  več
 • Sprejeta dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

  Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo okrog 10 % celotnega stavbnega fonda.

  Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.

  več
 • Nižje maloprodajne cene električne energije v zadnji četrtini leta 2017

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 5 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 2,8 %.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018 - 2020 (JOB_2018)

  Drugi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 16. 4. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 9/18 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za namen izvajanja energetske...

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

Arhiv dogodkov »