AKTUALNO

 • Velike gospodarske družbe opravijo prvi energetski pregled do 31. 12. 2017.
  13.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom. Pravilnik določa obvezno izvedbo energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah na vsake 4 leta.

  več
 • Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju januar - marec 2016 za gospodinjske odjemalce znašala 0,61 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,40 EUR/Sm3.
  09.06.2016 - 

  Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 12 %. Glede na prejšni kvartal so bile maloprodajne cene v 1. četrtletju 2016 za gospodinjstva nižje za 4 %, za industrijo pa v povprečju nižje za dobrih 7 %.

  več
 • Ponudbe se predložijo do 15. 7. 2016 do 10:00 ure na naslov naročnika.
  06.06.2016 - 

  Na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) se uvajajo spremembe na področju strateških dokumentov s področja energetike. Predmet naročila je izdelava dolgoročnih energetskih bilanc Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 za različne scenarije ukrepov, ter izdelati analizo koristi in stroškov različnih scenarijev, nuditi strokovno pomoč v času sprejemanja Energetskega koncepta Slovenije (EKS); pri pripravi, javni obravnavi, pripravah okoljskega poročila, usklajevanja ter dokončnega potrjevanja EKS.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 9 %.
  01.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 1. kvartalu leta 2016 znašala 156,70 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 1,0 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 101,48 EUR/MWh in je bila višja za 3,3 %.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 4. 7. 2016.
  01.06.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 101. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa vrsto, vsebino, zaporedje, posamezne sestavne dele in način izdelave rudarske tehnične dokumentacije. Predlagani pravilnik nadomešča Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov iz leta 2003 ter Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah prav tako iz leta 2003.

  več
 • Vprašanje virov energije je med osrednjimi dilemami prihodnosti slovenske energetike.
  30.05.2016 - 

  V okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) je Ministrstvo za infrastrukturo 27. maja 2016 v Ljubljani izvedlo interaktivno delavnico, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije. Na delavnici je sodelovalo več kot 35 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo EKS s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile v lanskem letu.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore za prvi kvartal 2016 je znašala 126,69 EUR/MWh.
  23.05.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3922 proizvodnih enot s skupno močjo 420 MW je v prvem četrtletju 2016 znašala 285 GWh, kar je 4,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,4 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh, kar je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih treh mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Glede na proizvodnjo so prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem.

  več
 • Nagrajenci za energetsko učinkovitost za leto 2016 (Foto: Finance).
  21.04.2016 - 

  Na konferenci »18. dnevi energetikov« v Portorožu so 19. aprila 2016 podelili nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost, s katerim si prizadevajo opozarjati na dobre domače energetske prakse. Nagrade za leto 2016 so prejeli Goodyear Dunlop Sava tires in VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica za "Promocijski projekt URE/OVE", AquafilSLO in Spar Slovenija za "Energetsko učinkovit projekt" ter občina Škofja Loka in Šolski center Velenje za "Energetsko učinkovito podjetje/ustanovo".

  več
 • Na voljo je 6 mio EUR nepovratnih sredstev.
  15.04.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport) v lasti občin. Zahtevana energijska učinkovitost stavb mora znašati Qh ≤ 6 kWh/m3a. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

  več
 • Skupna višina sredstev znaša 15,8 mio EUR.
  04.03.2016 - 

  Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Sloveniji za naslednje ukrepe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, idr.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000 EUR.
  26.02.2016 - 

  Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil: za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 2 mio EUR.
  26.02.2016 - 

  Predmet poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.

  več
 • 25.02.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. S tem se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev OP EKP v programskem obdobju 2014-2020. Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

  več
 • Na voljo je 150.000 EUR. Poziv velja do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2016.
  05.02.2016 - 

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na območju Mestne občine Ljubljana in Občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log - Dragomer, za vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom in za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

  več
 • Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
  31.12.2015 - 

  Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju mestnih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Podprta ukrepa sta: A) nova kurilna napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in B) nova enosobna kurilno naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

  več

STATISTIČNE PODATKOVNE SERIJE

Objavljene so javno dostopne statistične podatkovne serije ključnih energetskih podatkov iz naslednjih področij: 

 • Trdna goriva
 • Naftni proizvodi - količine
 • Električna energija - količine in cene
 • Zemeljski plin - količine in cene
 • Daljinska toplota
 • Obnovljivi viri energije
 • Cene naftnih derivatov
 • Investicije v energetiki
 • Subvencije v energetiki
 • Zaposleni v elektrogospodarstvu in premogovništvu

ZAKONODAJA

Za področje energetike in rudarstva so iz slovenskega pravnega reda dostopni: 

 • veljavni krovni zakoni in podzakonski akti,
 • predlogi zakonov in pravnih aktov v obravnavi,
 • prečiščena besedila predpisov z arhivom po letih.

Iz pravnega reda EU je po področjih objavljena veljavna sekundarna zakonodaja EU (Direktive, Uredbe), ki sodi pod pristojnost DG ENERGY.

POMEMBNI DOKUMENTI

Objavljeni so naslednji sklopi: 

JAVNE OBJAVE

E-POROČANJE


Portal EPOS
 je spletna storitev za e-poročanje podatkov poročevalskih enot, ki zagotavljajo podatke s področja energetike v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti.