AKTUALNO

 • Uvozna energetska odvisnost Slovenije za leto 2016 bo znašala 46 %.
  07.12.2016 - 

  Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe Slovenije za leto 2016. Slovenija bo slabo polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2016 je ocenjena na 275 PJ, končna poraba pa bo znašala 199 PJ. Končna poraba električne energije bo znašala okoli 12.380 GWh, končna poraba zemeljskega plina pa se ocenjuje v višini 710 mio Sm3.

  več
 • Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za več kot 1 %, za industrijske porabnike pa za 10 %.
  02.12.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v 3. kvartalu leta 2016 znašala 165,8 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega pa je znašala 90,0 EUR/MWh in je bila nižja za 5,9 %.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20. 1. 2017.
  02.12.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Cilj predloženega zakona je nova ureditev delovanja in poslovanja posebnega sklada, v katerem se zbirajo sredstva za financiranje razgradnje NEK ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, v skladu z meddržavno pogodbo. V predlogu zakona so predvidene rešitve, ki smiselno sledijo sistemski ureditvi javnih skladov in upoštevajo ugotovitve Računskega sodišča.

  več
 • Rok za oddajo vlog s predlogi pilotnih projektov je 16. 12. 2016.
  01.12.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države, ki bi se izvedle kot pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine in bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij je na voljo 2,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena do 30. 9. 2018.

  več
 • S predlagani ukrepi bo Evropa še naprej konkurenčna na svetovnih trgih energije, ki se spreminjajo zaradi prehoda na čisto energijo.
  30.11.2016 - 

  Predstavljen sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. S predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu. Ministrstvo za infrastrukturo bo podrobno preučilo predloge Komisije in oblikovalo stališča, ki bodo izhodišča za nadaljnja pogajanja.

  več
 • Osveščenost ljudi, usklajenost politik in dolgoročna vizija države so ključna za preboj nizkoogljične mobilnosti.
  28.11.2016 - 

  V organizaciji Ministrstva za infrastrukturo se je 24. novembra 2016 zaključila zadnja v nizu štirih interaktivnih delavnic v okviru posvetovalnega procesa za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Zainteresirani deležniki so razpravljali o izzivih dekarbonizacije prometa. Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo EKS uporabljeni pri pripravi osnutka EKS, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto.

  več
 • Rok za oddajo vlog je prestavljen na 12. 1. 2017.
  25.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 74/16 objavilo spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru (JOB 2016). Predstavljen je prvi rok za oddajo vlog. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Za izvedbo operacij po tem razpisu je na voljo približno 10,6 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018.

  več
 • Smernice se kot osnutek priporočil do aprila 2017 uporabljajo poskusno.
  25.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije organiziralo predstavitev Smernic za vrtanje v plitvi geotermalni energiji do globine 300 metrov. Po predstavitvi je potekala razprava na temo dokumenta. Smernice bodo olajšale delo investitorjem, raziskovalcem, izvajalcem vrtin in sistemov, proizvajalcem in  inštalaterjem na področju geotermalne energije ter jih usmerjale pri delu.

  več
 • V okviru poziva bo za nove vstope v podporno shemo na voljo 10 milijonov EUR.
  24.11.2016 - 

  Vlada RS je izdala Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE). Uredba določa podrobnejša pravila za dodeljevanje državnih pomoči kot podpor za elektriko, proizvedeno iz OVE in v SPTE. Med drugim opredeljuje tudi pravila za izvedbo javnega poziva za prijavo projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo. Regulator trga bo prvi javni poziv investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo objavil decembra 2016.

  več
 • Namen investicijskih vlaganj je zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z energijo.
  24.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastruktruro je objavilo letno "Poročilo o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v letu 2015". Investicijska vlaganja v letu 2015 so bila namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti. V letu 2015 so bile izvedene naložbe v skupni višini 304,1 mio EUR, kar predstavlja 70 % planiranega po gospodarskih načrtih družb. Realizacija naložb je bila v letu 2015 za 40 % nižja kot v letu 2014.

  več
 • V okviru odprtega predmetnega povabila je spremenjen tudi prijavni Obrazec št. 2.
  16.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je podaljšalo rok za prijavo operacij energetske prenove stavb v okviru odprtega "Povabila k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države". Končni rok rok za prijavo operacij je 5. 12. 2016.

  več
 • Slovenski gospodinjski odjemalec je v letu 2015 v povprečju porabil 10,3 kWh električne energije na dan.
  15.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo letno poročilo, v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2014 in 2015. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2015 znašala 156,25 EUR/MWh in je bila za 2,4 % višja kot konec leta 2014.

  več
 • Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016.
  11.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Z razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 6. 1. 2017.

  več
 • Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 12. 2016.
  11.11.2016 - 

  Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene, ali popravljene. Sprejem sprememb pravilnika je nujen za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

  več
 • Iz regulacije so izvzete cene 95-oktanskega motornega bencina in dizelskega goriva, ki se prodajajo ob avtocestah in hitrih cestah.
  09.11.2016 - 

  Vlada RS je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se iz regulacije izvzema določanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. S tem se je začela druga faza deregulacije cen naftnih derivatov. S sprostitvijo cen bodo krajše potegnili potrošniki, ki bodo na avtocestah in hitrih cestah za gorivo plačevali več.

  več
 • Povprečna višina izplačane podpore v obdobju 1-9 2016 je znašala 151,0 EUR/MWh.
  04.11.2016 - 

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3893 proizvodnih enot je v devetih mesecih leta 2016 znašala 751,6 GWh, kar je 4,6 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,8 mio EUR več podpor kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na proizvodnjo so prevladovale sončne elektrarne s 30 % deležem proizvodnje v celotni shemi, za katere je bilo namenjenih tudi največ izplačil, in sicer 51 % vseh izplačanih sredstev za podpore.

  več
 • Uredba se začne uporabljati 1. julija 2017.
  13.10.2016 - 

  Vlada RS je izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Na podlagi Direktive 2009/28/ES je namreč do leta 2020 potrebno doseči najmanj 10 % delež obnovljivih virov energije (biogoriv in drugih obnovljivih virov energije) v prometu. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2016.

  več
 • Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.
  12.08.2016 - 

  Predmet javnega poziva Eko sklada so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, na območju Republike Slovenije za  ukrepe: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacija sistema ogrevanja in obsežna energetska obnova.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

V pripravi je ključni razvojni dokument na področju energetike, ki bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2035 in 2055. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več