Aktualno

 • Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

  Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 11. 2. 2019.

  Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila četrti javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

  več
 • Javna obravnava Uredbe o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 14. 12. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. S spremembo uredbe se zagotavlja uskladitev plačevanja prispevkov po posameznih odjemnih skupinah glede na njihovo porabo električne energije.

  več
 • V devetih mesecih 2018 večja proizvodnja električne energije v Sloveniji

  Proizvodnja električne energije iz elektrarn v Sloveniji je bila v devetih mesecih leta 2018 za 2,2 % večja kot v enakem obdobju leta 2017.

  Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za tri četrtine leta 2018. Prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 17.836 GWh, kar je za 0,6 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. V devetih mesecih leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 10.243 GWh in je bila za 1,6 % večja kot v obdobju januar - september 2017.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin

  Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 24. 12. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa enotna merila za klasificiranje in kategoriziranje zalog in virov trdnih mineralnih surovin, vsebino elaboratov o zalogah in virih trdnih mineralnih surovin, postopek za njihovo potrditev in način vodenja evidence ter vsebino bilanc zalog in virov trdnih mineralnih surovin.

  več
 • V tretji četrtini leta 2018 višje maloprodajne cene električne energije

  Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 0,5 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 12 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. četrtletje (julij - september) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 7 %.

  več
 • Javna obravnava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo

  Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 17. 12. 2018.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Predlagana uredba odpravlja neskladnost Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 6/2014) z 8. členom Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in sicer v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje Uredbe 347/2013/EU.

  več

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

Ključni razvojni dokument na področju energetike bo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi mednarodnih obvez določal dolgoročne cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje do leta 2030 in 2050. Več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, bo do leta 2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 mio EUR nepovratnih in 50 mio EUR povratnih sredstev. Več
Novice

Arhiv novic »


Napovednik dogodkov

Arhiv dogodkov »