Dokumenti

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

 • ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska politika
  Ključne besede: nacionalna energetska strategija, zanesljivost oskrbe, okoljska sprejemljivost, konkurenčnost, viri energije, raba energije, obnovljivi viri energije, učinkovira raba energije, zemeljski plin, jedrska energija, naftni derivati, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

  AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Obnovljivi viri energije
  Ključne besede: Direktiva 2009/28/ES, akcijski načrt, AN-OVE, nacionalni cilji, ukrepi, sektorski cilji, ocene učinkov, programi, elektrika, toplota, promet, delež OVE v končni porabi energije.

  AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2006/32/ES, Direktiva 2012/27/ES, AN-URE 1, AN-URE 2, AN-URE 2020, energetska učinkovitost, prihranek energije, prihranki emisij, cilji, instrumenti, ukrepi, finančne spodbude  

  AKCIJSKI NAČRT ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti

  RAZVOJNI NAČRTI OPERATERJEV SISTEMA

  Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, zemeljski plin
  Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

 • DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

  DRŽAVNA RUDARSKA STRATEGIJA

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Rudarstvo
  Tematika: Mineralne surovine
  Ključne besede: gospodarjenje, naravni viri, raziskovanje, zaloge, viri, izkoriščanje, programske usmeritve, akcijski načrt

  OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020

  Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Področje: Evropska kohezijska politika
  Tematika: promet, infrastruktura, okolje, energija
  Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

  OPERATIVNI PROGRAM UKREPOV ZMANŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

  Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
  Področje: Okoljska politika
  Tematika: Varstvo okolja, zraka, podnebja
  Ključne besede: operativni program, toplogredni plini, emisije, ogljikov dioksid, potenciali, ukrepi, učinki, načrt financiranja, spremljanje izvajanja.

  OSTALE STROKOVNE PODLAGE IN DOKUMENTI

  Izdajatelj: Ministrstvo za infarastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: oskrba z energijo, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije
  Ključne besede: proizvodnja električne energije, konkurenčnost Slovenije, zanesljivost oskrbe, obnovljivi viri, učinkovira rabe energije, lokalni energetski koncept.

STATISTIČNE PUBLIKACIJE

 • LETNA ENERGETSKA BILANCA RS

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska bilanca
  Ključne besede: oskrba z energijo, končna poraba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, jedrska toplota, električna energija, obnovljivi viri energije, hidro energija, energetska odvisnost.

  BILTEN UČINKOVITO Z ENERGIJO

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije
  Ključne besede: energetska učinkovitost, predpisi, programi, mednarodni projekti, razpisi, učinkovite tehnologije

  LETNI ENERGETSKI PREGLED

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska politika
  Ključne besede: konkurenčnost, zanesljivost, energetska intenzivnost, cene energije, učinkovita raba, obnovljivi viri energije, emisije, rezerve goriv, kakovost oskrbe

 • ENERGETSKI STATISTIČNI LETOPIS

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetka bilanca
  Ključne besede: trdna goriva, tekoča goriva, plinasta goriva, električna energija, toplota, energetske bilance, kazalniki

  ENERGIJA V SLOVENIJI

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska bilanca
  Ključne besede: oskrba z energijo, končna raba energije, trdna goriva, naftni proizvodi, zemeljski plin, obnovljivi viri energije, električna energija, toplota, energetska bilanca, 5-letna časovna vrsta.

  MINERALNE SUROVINE

  Izdajatelj: Geološki zavod Republike Slovenije
  Področje: Rudarstvo
  Tematika: Mineralne surovine
  Ključne besede: 
  energetske, kovinske, nekovinske surovine, nahajališča, rudarske pravice, proizvodnja, zaloge

POSLOVNA POROČILA

 • POSLOVANJE DRUŽB ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika, Rudarstvo
  Tematika: Električna energija 

  Ključne besede: prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, premog, rezultat poslovanja, plače, zaposleni, električna energija, zemeljski plin, gospodinjski odjem, poslovni odjem, podporna shema.

  PLAČE V ELEKTROGOSPODARSTVU IN PREMOGOVNIŠTVU

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo

  Področje: Energetika, Rudarstvo
  Tematika: Plače
  Ključne besede: kolektivna pogodba, individulana pogodba, bruto plača, delovna uspešnost, regres, zaposleni, medletni indeks.

 • POROČILO O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE

  Izdajatelj: Agencija za energijo
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, Zemeljski plin, Daljinska toplota
  Ključne besede: regulirane dejavnosti, tržne dejavnosti, cene, končna poraba, varstvo potrošnikov, preglednost trgov, daljinsko ogrevanje

  CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija
  Ključne besede: gospodinjski odjemalec, dobavitelj, struktura cene električne energije, mesečni strošek računa za elektriko, maloprodajna cena, najcenejši dobavitelj.

  POSLOVANJE DRUŽB ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

  Izdajatelj: GZS - Energetska zbornica Slovenije
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, toplota, zemeljski plin, naftni derivati, motorna goriva
  Ključne besede: poslovanje, energetske dejavnosti, rezulalti, kazalniki

  INVESTICIJE V ENERGETSKE OBJEKTE

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Investicije, Električna energija, Zemeljski plin
  Ključne besede: razvojni načrt, gospodarski načrt, realizacija, proizvodnja, prenos, distribucija, nove investicije, rekonstrukcije, objekti