Strateški razvojni dokumenti

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Energetska politika
  Ključne besede: nacionalna energetska strategija, zanesljivost oskrbe, okoljska sprejemljivost, konkurenčnost, viri energije, raba energije, obnovljivi viri energije, učinkovira raba energije, zemeljski plin, jedrska energija, naftni derivati, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2006/32/ES, Direktiva 2012/27/ES, AN-URE 1, AN-URE 2, AN-URE 2020, energetska učinkovitost, prihranek  energije, prihranki emisij, cilji, instrumenti, ukrepi, finančne spodbude.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2010/31/ES, skoraj nič-energijska stavba, novogradnja, celovita energijska prenova, nacionalni stavbni fond, ukrepi, instrumenti, finančne spodbude.

  Izdajatelj: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  Področje: Evropska kohezijska politika
  Tematika: promet, infrastruktura, okolje, trajnostna raba energije
  Ključne besede: trajnostna raba energije, prometna in železniška infrastruktura, komunalni odpadki, oskrba s pitno vodo, učinkovita raba energije.

  Izdajatelj: Sistemski operaterji omrežja
  Področje: Energetika
  Tematika: Električna energija, zemeljski plin
  Ključne besede: 10-letni razvojni načrt,  operater prenosnega omrežja električne energije, operater distribucijskega omrežja električne energije, operater prenosnega omrežja zemeljskega plina

 • Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Učinkovita raba energije
  Ključne besede: Direktiva 2012/27/EU, Direktiva 2010/31/EU, energetska prenova stavb, stavbni fond, stanovanjski sektor, ožji javni sektor, zasebni storitveni sektor, politike, ukrepi, stroškovno učinkoviti pristopi, ocena prihrankov, energetsko pogodbeništvo, ESCO.

   

   

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: Obnovljivi viri energije
  Ključne besede: Direktiva 2009/28/ES, akcijski načrt, AN OVE, nacionalni cilji, ukrepi, sektorski cilji, ocene učinkov, programi. 

  Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
  Področje: Rudarstvo
  Tematika: Mineralne surovine
  Ključne besede: gospodarjenje, naravni viri, raziskovanje, zaloge, viri, izkoriščanje,  programske usmeritve, akcijski načrt.

  Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
  Področje: Okoljska politika
  Tematika: Varstvo okolja, zraka, podnebja
  Ključne besede:  operativni program, toplogredni plini, emisije, ogljikov dioksid, potenciali, ukrepi, učinki, načrt financiranja, spremljanje izvajanja.

  Izdajatelj: Ministrstvo za infarastrukturo
  Področje: Energetika
  Tematika: oskrba z energijo, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije
  Ključne besede: proizvodnja električne energije, konkurenčnost Slovenije, zanesljivost oskrbe, obnovljivi viri, učinkovira rabe energije, lokalni energestki koncept.