Akcijski načrt za obnovljivo energijo

Na podlagi DIREKTIVE 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES in Odločbe Komisije Evropske skupnosti št. C(2009) 5174 je morala vsaka država članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) za obdobje 2010-2020 in ga posredovati Evropski komisiji do 30. junija 2010.

V teh načrtih je potrebno določiti letne nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov (OVE), porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020. 

Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25% delež OVE v končni bruto uporabi energije. Nasprotno merilom ustrezne porazdelitve in upoštevanja različnih izhodišč in potencialov držav članic, pa Direktiva 2009/28/ES določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu določi na enaki ravni za vsako državo članico. Da bi Slovenija dosegla te cilje, lahko uporabi naslednja ukrepa:

 •     programe podpore,
 •     ukrepe sodelovanja z državami članicami in tretjimi državami.

AN-OVE obsega:

 • nacionalno politiko obnovljivih virov energije,
 • pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010–2020,
 • cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije,
 • ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije,
 • ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest.

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:

 • zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020,
 • ustaviti rast porabe končne energije,
 • uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskegarazvoja,
 • dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje.

Sektorski cilji AN-OVE za leto 2020 so dsoeganje naslednjih ciljnih deležev OVE v bruto končni rabi energije:

 • OVE - Ogrevanje in hlajenje.......30,8 %
 • OVE - Električna energija...........39,3 %
 • OVE - Promet.............................10,5 %

 

Vlada RS je 08. julija 2010 sprejela končno verzijo AN-OVE za obdobje 2010-2020.


Poročanje Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES

Skupno poročilo za EU in poročila ostalih držav članic so na voljo na spletnih straneh Evropske Komisije - DG ENERGY.