Državna rudarska strategija

DRŽAVNI PROGRAM GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI SUROVINAMI

Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določijo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v Republiki Sloveniji, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja in pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje.

Skladno z drugim odstavkom 154. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) se do sprejema državne rudarske strategije kot državna rudarska strategija po tem zakonu uporablja splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami iz 6. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), sprejet s  sklepom Vlade št. 36100-5/2009/6 z dne 09. 04. 2009 in objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in Geološkega zavoda Slovenije.

Načrt vsebuje tudi natančen kartografski prikaz vseh nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico v Sloveniji.

Sestavni deli načrta državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so:

Kontaktna oseba:

mag. Roman Čerenak, sekretar
telefon: 01/478-7489
e-pošta: roman.cerenak@gov.si


Spremembe in dopolnitve Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami

Ljubljana, 1. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Sprememb in dopolnitev Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt. Splošni načrt se spreminja zgolj v delu, ki se nanaša na mesta lokacij izkoriščanja apnenca, dolomita ter proda in peska. Sporočilo za javnost