Državna rudarska strategija

Rudarstvo je pomembna gospodarska dejavnost, ki oskrbuje družbo z mineralnimi surovinami. Pri tem je tesno povezana z ostalimi gospodarskimi in družbenimi procesi.

Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki  Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja.


JAVNA OBRAVNAVA DRŽAVNE RUDARSKE STRATEGIJE

Ljubljana, 19. 9. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je v skladu z zahtevo Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami«, in ga posredovalo v javno obravnavo.

Pripombe zainteresirane javnosti na obrazcu za pripombe pošljite na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 10. 2017. Sporočilo za javnost

Kontaktna oseba: dr. Leopold Vrankar, podsekretar
telefon: 01/478-5255
e-pošta: leopold.vrankar@gov.si
DRŽAVNI PROGRAM GOSPODARJENJA Z MINERALNIMI SUROVINAMI

Skladno z drugim odstavkom 154. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) se do sprejema državne rudarske strategije kot državna rudarska strategija po tem zakonu uporablja splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami iz 6. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), sprejet s  sklepom Vlade št. 36100-5/2009/6 z dne 09. 04. 2009 in objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in Geološkega zavoda Slovenije.

Načrt vsebuje tudi natančen kartografski prikaz vseh nahajališč mineralnih surovin z rudarsko pravico v Sloveniji.

Sestavni deli načrta državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami so:


Spremembe in dopolnitve Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami

Ljubljana, 1. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Sprememb in dopolnitev Državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami – splošni načrt. Splošni načrt se spreminja zgolj v delu, ki se nanaša na mesta lokacij izkoriščanja apnenca, dolomita ter proda in peska. Sporočilo za javnost