Energetski koncept Slovenije

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z  Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

EKS na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

PREDLOG USMERITEV ZA PRIPRAVO ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti. S tem namenom smo pripravili posvetovalni dokument, ki naj služi kot podlaga za razpravo. V njem smo opisali okvir za energetsko politiko ter orisali svoje videnje njenega razvoja.

V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.

Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 2035 glede na raven iz leta 1990.
  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 2055 glede na raven iz leta 1990.

Naravne danosti Slovenije, geopolitični položaj in zaveze Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo predstavljajo robne pogoje za slovensko gospodarstvo in energetiko, na drugi strani pa pomenijo velik izziv in potencial za razvoj družbene blaginje. Energetika namreč ni sama sebi namen, temveč mora predstavljati temelj za razvoj družbene blaginje in je torej v službi gospodarstva in državljanov.

Temeljni namen energetske politike je zagotoviti trajnostno ravnanje z energijo, zato bo ta okvir predvsem opredeljeval tri vidike trajnosti – podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe ter konkurenčnost. Vsi trije vidiki bodo morali biti spoštovani, da bo odločitev štela kot trajnostna in torej sprejemljiva.

Prizadevali si bomo za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in zmanjšanje odvisnosti od uvoza in rabe fosilnih goriv. Gradili bomo na obstoječih temeljih, kar pa pomeni, da se bomo morali vsi prilagajati razvoju in potrebam. Usmeritve in ukrepi na energetskem področju morajo biti v največji možni meri usklajeni tudi z drugimi politikami, vsi skupaj pa si moramo prizadevati za enake cilje.


Nadaljevanje posvetovalnega procesa za pripravo EKS

Ljubljana, 27. 5. 2016

V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo s posvetovalnim procesom, v katerega vključujemo ključne zainteresirane deležnike. Do jeseni letos bo izvedenih več dogodkov – interaktivnih razprav, na katerih bomo podrobneje proučili stališča do ključnih tem glede strateških usmeritev na področju energetike. Prva delavnica na temovirih energije za trajnostno oskrbo Slovenije je potekala 27. 5. 2016.  Več informacij

Ustavljen postopek javnega naročanja glede priprave strokovnih podlag in podpore s področja energetike

Ljubljana, 19. 2. 2016
Ker Ministrstvo za infrastrukturo za pripravo strokovnih podlag ter strokovne podpore pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energetike ni prejel nobene ponudbe, je bil postopek javnega naročanja ustavljen. Več informacij

Objava prejetih komentarjev in pripomb v okviru javne razprave na "Predlog usmeritev za pripravo EKS"

Ljubljana, 22. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo prejete komentarje in pripombe v okviru javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Več informacij


Javna predstavitev rezultatov analize komentarjev in pripomb na "Predlog usmeritev za pripravo EKS"

Ljubljana, 13. 1. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je organiziralo javno predstavitev analize komentarjev, predlogov, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Pripombe je podalo 53 ključnih organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih organizacij, ter 698 posameznikov. Sporočilo za javnostPredstavitve:

Ljubljana, 7. 1. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirane deležnike na javno predstavitev analize predlogov, komentarjev, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki so jih prejeli v okviru javne razprave o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Javna predstavitev bo v sredo, 13. januarja 2016, ob 13. uri, v Veliki predavalnici P1 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na Tržaški cesti 25 v Ljubljani. Več informacij


Zaključek javnega posvetovanja glede predloga usmeritev za pripravo EKS

Ljubljana, 5. 10. 2015

Konec septembra 2015 se je iztekel rok, do katerega smo na ministrstvu, pristojnem za energijo, sprejemali predloge na objavljeni dokument predloga usmeritev za pripravo EKS. V nadaljevanju bodo pripombe pregledane in analizirane, rezultati analize pa bodo predstavljeni na javnem dogodku, ki ga načrtujemo pred koncem leta. Več informacij


Javna razprava glede smernic za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Ljubjana, 2. 6. 2015

Ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), je pripravilo posvetovalni dokument, ki vsebuje usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. V dokumentu so zapisane usmeritve, hkrati pa se pri nekaterih poglavjih porajajo še dodatna vprašanja, na katera bi še posebej želeli dobiti poglede zainteresirane javnosti. To je v dokumentu tudi posebej označeno.

Odgovore na vprašanja, komentarje in predloge na posvetovalni dokument lahko zainteresirana javnost v okviru javne razprave posreduje do vključno 30. septembra 2015 na elektronski naslov: mzi.eks@gov.si.  

 Video:

Predstavitve :

Opomba: * Prikazani podatki so indikativne narave, izračunani na podlagi obstoječih statističnih podatkov in strokovnih podlag


Predvidene faze priprave Energetskega koncepta Slovenije

Korak 1: Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

  • Vlada se bo seznanila s posvetovalnim dokumentom, ki služi kot podlaga za javno razpravo.
  • Naročili bomo dolgoročne energetske bilance.
  • Aktivno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki in sprejemanje komentarjev

Korak 2: Predlog Energetskega koncepta Slovenije

  • Po zaključku javne razprave bo MZI pripravilo predlog Energetskega koncepta Slovenije in ga posredovalo v javno obravnavo.
  • Hkrati z javno obravnavo EKS bo potekala tudi celovita presoja vplivov na okolje.

Korak 3: Medresorsko usklajevanje Predloga Energetskega koncepta Slovenije

  • Medresorsko usklajen dokument bo predlagan Vladi v potrditev.

Korak 4: Resolucija o Energetskem konceptu Slovenije

  • Medresorsko usklajen dokument (Predlog Energetskega koncepta Slovenije) bo Vlada posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru – v obliki Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije.
  • Dopuščamo možnost, da bomo sprejemljivost Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, ki jo bo sprejel Državni zbor, preverili na posvetovalnem referendumu.