Nacionalni energetski in podnebni načrt

ZAČETEK PRIPRAVE CELOVITEGA NACIONALNEGA ENERGETSKEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA


Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (uredba) predstavlja ključen korak naprej pri upravljanju energetske unije, saj določa zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo Unije in pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) (ang. Integrated National Energy and Climate Plans).

Evropska komisija (EK) je predlog uredbe pripravila v okviru zakonodajnega paketa “Čista energija za vse Evropejce”, ki je bil objavljen 30. novembra 2016. Pogajanja med institucijami EU glede besedila uredbe so potekala v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici leta 2018, ko sta v juniju Evropski parlament in Svet zaključila pogajanja z oblikovanjem kompromisnega besedila uredbe. Evropski parlament je 13. novembra 2018 z zakonodajno resolucijo sprejel dogovorjeno besedilo predloga uredbe, ki je bilo decembra potrjeno še s strani Sveta, čemur je sledila objava v Uradnem listu EU, 21. decembra 2018. Uredba je začela veljati tri dni po objavi v Uradnem listu EU, 24. decembra 2018.

OBVEZNOSTI SLOVENIJE

Pravno in politično podlago za pripravo in sprejem NEPN predstavljajo:

 • Sklepi Evropskega sveta iz oktobra 2014, ki določajo, da se bo oblikoval zanesljiv in transparenten sistem upravljanja z energetsko unijo;
 • Sklepi Sveta EU z dne 26. 11. 2015 (št. 14459/15), ki državam članicam EU nalagajo, da »se prvi nacionalni načrti dokončno oblikujejo do konca leta 2019« (odst. 2.6);
 • Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, ki je začela veljati 24. decembra 2018.

Skladno z naštetimi dokumenti bo morala Slovenija do 31. decembra 2019 pripraviti NEPN, ki bo pokril obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) in določil cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije, tj.:

 • razogljičenje,
 • energetska učinkovitost,
 • energetska varnost,
 • notranji trg ter
 • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

V procesu priprave NEPN bo potekalo posvetovanje z domačimi javnostmi in tudi na regionalni ravni (vsaj s sosednjimi državami) ter iterativni dialog z EK, ki bo podala priporočila, ki so jih dolžne države članice EU v čim večji meri upoštevati pri pripravi končnega NEPN.

PRIPRAVA OSNUTKA NEPN

Ljubljana, 10. 1. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Sporočilo za javnost

Slovenija je s pripravo NEPN pričela oktobra 2017, ko je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo NEPN, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo. V njej poleg predstavnikov sodelujejo še predstavniki MOP, MKGP, SVRK, MF, MIZŠ in UMAR.

Medresorska delovna skupina je spomladi 2018 opravila pregled aktualnega stanja in tekom poletja pregled obstoječih ciljev po posameznih razsežnostih energetske unije. Na podlagi zahtev uredbe, da države članice osnutek NEPN Evropski komisiji predložijo do 31. 12. 2018, je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek NEPN, ki podaja presek že sprejetih ciljev, politik in ukrepov na vseh petih razsežnostih energetske unije do leta 2020 in v določeni meri do 2030.

Prvi osnutek NEPN temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo (le) na cilje in politike do 2020, zaradi česar prvi osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Prvi osnutek NEPN tako predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019. Vzporedno s procesom priprave prvega osnutka NEPN je Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2018 namreč pričelo s pripravo razpisa, katerega cilj je bil poiskati zunanjega partnerja, ki bi zagotovil ustrezne strokovne podlage in nudil potrebno tehnično in vsebinsko pomoč pri pripravi NEPN. Ministrstvo za infrastrukturo je tako na podlagi Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) aprila 2018 pripravilo strokovni dialog z gospodarskimi subjekti pred postopkom javnega naročanja. Javno naročilo za namen strokovne in tehnične podpore ter pripravo NEPN je bilo objavljeno v avgustu, v novembru pa je bila sklenjena pogodba s konzorcijem institucij s ciljem zagotoviti najširšo strokovno in profesionalno podporo pripravi NEPN.

Vodilni partner konzorcija institucij je Institut »Jožef Stefan«, sodelujejo še Inštitut za ekonomska raziskovanja, ELEK d.o.o., Elektro Gorenjska, d.d., ELES, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Center poslovne odličnosti EF, TOLART podjetje za poslovno svetovanje, Gozdarski inštitut, PLINOVODI d.o.o. Več informacij je na voljo prek spletne strani eNaročanje.


NADALJEVANJE PRIPRAVE NEPN

V letu 2019 se bo aktivno nadaljevala priprava NEPN, ki bo vključevala med drugim tudi naslednje korake:

 • osvežitev in pripravo potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo,
 • široka posvetovanja z vsemi deležniki glede priprave NEPN, ki bodo potekala usklajeno s pripravo Dolgoročne strategije,
 • iterativni proces posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU,
 • izvedba celovite presoje vplivov na okolje,
 • regionalna posvetovanja, v katera bodo vključene najmanj sosednje države,
 • politična razprava in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Skladno z uredbo bo proces priprave NEPN usklajen s procesom priprave Dolgoročne strategije, ki jo morajo države članice pripraviti do 1. januarja 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo bo do konca prvega četrtletja leta 2019 skupaj s konzorcijem institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«, ki zagotavlja strokovno podporo pripravi NEPN, pripravilo in objavilo še okvirni časovni in vsebinski pregled skupnih komunikacijskih delavnic za namen posvetovanj z javnostmi v postopku priprave NEPN.

V prvi polovici leta 2019 bo oblikovana tudi posebna večnivojska spletna platforma, ki bo služila obveščanju o postopku priprave NEPN, povezovanju lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe in poslovne skupnosti, vlagateljev in drugih ustreznih deležnikov ter spodbujanju razprave o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko.

Prvi osnutek NEPN bo skladno z osveženimi strokovnimi podlagami nadgrajen in v posvetovanju z javnostmi oblikovan v NEPN, ki bo podlaga za regionalna posvetovanja, ki jih Slovenija načrtuje v letu 2019. Slovenija načrtuje dvostranska posvetovanja s sosednjimi državami in morebiti tudi določenimi drugimi primerljivimi državami članicami EU.

Slovenija, ki sodeluje pri delu Tehnične skupine za pripravo NEPN pod vodstvom EK, si bo v procesu priprave osnutka NEPN in iterativnega dialoga z EK prizadevala za konstruktivno sodelovanje z EK in drugimi državami članicami EU, s ciljem da čim bolj ambiciozno prispeva k doseganju ciljev na ravni EU do 2030 ob pošteni porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.