Dogodki in posvetovanja: Predhodno posvetovanje in dialog

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
 
Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Zaradi preglednosti in v namen obvladljivosti prispevkov vas vljudno prosimo za pripravo jasnih, ciljno usmerjenih in čim bolj utemeljenih prispevkov, ki so ustrezno zamejeni (dolžina prispevkov/odgovorov na posamezna vprašanja je zamejena na 1500 znakov). Prispevki niso anonimni in bodo javno objavljeni.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov).

Povezavi na ključna dokumenta:

Seznam vprašanj je objavljen spodaj – odgovore, ki jih oddate PREK SPLETNE APLIKACIJE, je mogoče pripraviti na poljubno število vprašanj. Vaše prispevke lahko tudi pregledujete in popravljate v roku 30 dni od prvega vnosa.


Seznam vprašanj za predhodno posvetovanje

1. RAZSEŽNOST ENERGETSKE UNIJE: RAZOGLJIČENJE

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP), 2021-2030
1. Upoštevajoč Operativni program za zmanjševanje toplogrednih plinov 2020, Strategijo razvoja Republike Slovenije 2030 in cilj Slovenije, ki je bil določen z Uredbo o porazdelitvi bremen, katere dodatne ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v non-ETS sektorjih bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija?

Obnovljivi viri energije
2. Kako ocenjujete, da bi morali določiti prispevek Slovenije k cilju EU glede uporabe obnovljivih virov energije (OVE) do leta 2030 (32 %)? Prosimo, ustrezno utemeljite.

3. Kako ocenjujete, da bi moral biti v okviru tega prispevka Slovenije glede OVE določen prispevek posameznih sektorjev (tj. proizvodnje električne energije, ogrevanja in hlajenja, prometa). Prosimo, ustrezno utemeljite.

4. Kakšne politike in ukrepe bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija, da bi dosegla svoj prispevek na področju OVE do leta 2030? Prosimo, ustrezno utemeljite.


2. RAZSEŽNOST ENERGETSKE UNIJE: ENERGETSKA UČINKOVITOST

5. Upoštevajoč napredek Slovenije na področju učinkovite rabe energije (URE), prosimo ocenite, kakšen prispevek k cilju na ravni EU do leta 2030 (32,5 %) bi si po vašem mnenju morala določiti Slovenija na nacionalni ravni, in zakaj?

6. Kakšne indikativne nacionalne cilje na področju URE bi si po vašem mnenju morala postaviti Slovenija za leta 2030, 2040 in 2050, in zakaj?

7. Kakšne politike in ukrepe bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija, da bi dosegla svoj prispevek na področju URE? Prosimo, ustrezno utemeljite.


3. RAZSEŽNOST ENERGETSKE UNIJE: ENERGETSKA VARNOST

8. Upoštevajoč področja energetske varnosti, ki jih izpostavljata uredba in NEPN, prosimo ocenite, ali ste zadovoljni z odpornostjo slovenskega nacionalnega in širše regionalnega energetskega sistema (z drugimi državami) glede na vidike energetske varnosti? Imate kakšne predloge za njegovo izboljšanje?

9. Kakšne politike in ukrepe bi si po vašem mnenju morala zastaviti Slovenija, da bi dosegla svoje cilje na področju energetske varnosti? Prosimo, ustrezno utemeljite.


4. RAZSEŽNOST ENERGETSKE UNIJE: NOTRANJI TRG

Elektroenergetska povezanost
10. Kakšne cilje in/ali prioritete bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija na področju energetske varnosti in čezmejne povezanosti, upoštevajoč cilj EU na področju čezmejne povezanosti? Prosimo, ustrezno utemeljite.

11. Katere politike in ukrepe bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija, da bi dosegla svoje cilje energetske varnosti? Prosimo, ustrezno utemeljite.

Prenosna infrastruktura

12. Kateri projekti plinske in elektroenergetske infrastrukture prenosne so po vašem mnenju najpomembnejši iz vidika doseganja ciljev in prispevkov Slovenije glede na vseh pet razsežnosti energetske unije?

13. Katere politike in ukrepe bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija, da bi dosegla cilje na področju prenosne infrastrukture? Prosimo, ustrezno utemeljite.

Povezovanje trgov
14. Upoštevajoč pomemben napredek pri regionalnem povezovanju slovenskega nacionalnega trga električne energije in zemeljskega plina s trgi sosednjih držav in širše, tako infrastrukturno kot regulativno, katere nadaljnje cilje bi si po vašem mnenju morala zastaviti Slovenija na področju povezovanja trgov, in zakaj?

15. Katere politike in ukrepe bi po vašem mnenju morala sprejeti Slovenija, da bi dosegla cilje povezovanja? Prosimo, ustrezno utemeljite.

Energetska revščina

16. Slovenija nima strategije glede energetske revščine. Slednja tudi ni del energetske politike. Kako bi po vašem mnenju morala Slovenija naslavljati to področje do leta 2030 in katere cilje, če so potrebni, si naj zastavi?

17. Katere politike in ukrepe bi si po vašem mnenju morala zastaviti Slovenija na področju energetske revščine? Prosimo, ustrezno utemeljite.


5. RAZSEŽNOST ENERGETSKE UNIJE: RAZISKAVE, INOVACIJE IN KONKURENČNOST


18. Katere cilje bi si po vašem mnenju morala zastaviti Slovenija na področju raziskav in inovacij, ki pokrivajo pet razsežnosti energetske unije, in zakaj?

19.  Katere politike in ukrepe bi si po vašem mnenju morala zastaviti Slovenija, da bi dosegla cilje energetskih raziskav in inovacij? Prosimo, ustrezno utemeljite.

20. Obstajajo še kakšne druge pripombe ali opažanja, ki bi jih želeli izpostaviti glede priprave NEPN?