Aktualne informacije

  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel) od 22. tedna 2018 dalje Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi uveljavitve novih trošarin aktiviralo nove obrazce za spletno poročanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100) in dizelsko gorivo, ki se uporablja za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel). Poročila za 22. teden 2018 je potrebno oddati 1. 6. 2018. Več...
  • Spremembe obrazca CUO-DSO za e-poročanje v letu 2018 Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) je zaradi ukinitve določenih postavk aktiviral spremenjen obrazec CUO-DSO za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 v letu 2018. Zaradi spremembe je pri koriščenju funckionalnosti uvoza podatkov v sistem s strani poročevalskih enot od aprila 2018 potrebno uporabljati novo XSD shemo. Več...
  • Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2017 Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16) pripravilo spletni obrazec za e-poročanje podatkov za leto 2017 preko spletnega portala EPOS-G2, s katerim se bo preverjalo izpolnjevanje obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Zavezanci za poročanje morajo poročati o količinah goriv, ki so jih prodali končnim uporabnikom, kakor tudi o količinah, katere so uporabili sami kot končni uporabniki. Oddana poročila se elektronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Predpisan energijski delež obnovljivih virov energije v prometu je za leto 2017 določen v višini najmanj 6,2 %. Rok za oddajo podatkov je 8. 6. 2018. Več...
  • Aktivacija poročila PUO-18 za poročanje v letu 2018 Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 iz področja prodaje in nakupa električne energije dobaviteljev za leto 2018. Novost v letu 2018 sta postavki lastna raba na strani prodaje in lastna proizvodnja na strani nakupa el. energije. Zaradi prehoda na prenovljen sistem za e-poročanje se vsa poročila elekronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Način oddaje podatkov preko opcije uvoza poteka v formatu XML. Rok za poročanje podatkov za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2018 je 8. 5. 2018. Več...
  • Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2018 Statistični urad republike Slovenije (SURS) je pripravil poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem za leto 2018. Poročilo za poročanje ostaja enako kot v letu 2017. Rok za poročanje podatkov za 1. četrtletje 2018 je 30. 4. 2018. Več...
  • Začetek poročanja o izvajanju LEK Ministrstvo za infrastruktruo obvešča samoupravne lokalne skupnosti o začetku poročanja letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2017. Poročanje se letos prvič izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2 po zaključeni obravnavi poročila na občinskih oz. mestnih svetih lokalne samoupravne skupnosti. Več...
  • Aktivacija prenovljenega poročevalskega sistema za e-poročanje EPOS-G2 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča poročevalske enote, zavezane za posredovanje podatkov, da bo z dnem 23. 3. 2018 aktivirana prenovljena aplikacija za e-poročanje podatkov (EPOS-G2). Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo. Za poročevalce smo pripravili navodila za lažjo uporabo aplikacije, na voljo tehnična pomoč in podpora. Več...
  • Poročanje SODO-k in CUO-DSO preko prenovljenega portala EPOS-G2 za distribucijska podjetja Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je z dopisom obvestilo družbo SODO d.o.o. (SODO) glede spremenjenega načina posredovanja podatkov preko prenovljenega portala EPOS za družbe EDP. Z začetkom uporabe prenovljenega EPOS-G2 bo SODO postopoma prevzel poročanje podatkov za poročila SODO-k in CUO-DSO za vseh 5 distribucijskih operaterjev električne energije (EDP). Več...
  • Aktiviranje obrazca SODO-k 18 za e-poročanje v letu 2018 in zaključitev poročil za leto 2017 Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) je pripravil in aktiviral obrazec SODO-k 18 za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS v letu 2018. Prvo poročilo za mesec januar 2018 se posreduje do 2. 3. 2018. Zaključitev vseh mesečnih poročil za leto 2017 se uredi do konca meseca marca 2018. Več...
  • Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2017 Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO in GO) za leto 2017. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2018. Več...