Javni Razpisi

PURE_2013_2 Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju (PURE_2013_2)
Datum objave: 11.07.2013
Datum zaključka: 25.10.2013 oz. do porabe sredstev
Izdajatelj: Energija plus d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

 • Vgradnja toplotnih črpalk

 • Vgradnja sprejemnikov sončne energije

 • Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave

 • Izvedba energetskih pregledov

 • Programi informiranja in ozaveščanja

 • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote

 • Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin

 • Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

 • Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

Rok za prijavo:

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS.

Vlagatelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov:

 • ENERGIJA PLUS D.O.O., Veselova ulica 10, 2000 Maribor

ali jo odda osebno v vložišču na sedežu podjetja.
 

Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici ter opremljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Odpiranje prijav:

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 06.08.2013, nato pa vsak tretji delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan).
Zadnje
odpiranje bo izvedeno 29.10.2013 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Energija plus, d.o.o.pure@energijaplus.si//
Dokumentacija:

Razpis (Ur. l. RS, št. 59/2013 - Razglasni del, stran 2068)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije

Zaključek razpisa (Ur. l. RS, št, 81/2013, stran 2717)

Višina sredstev: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 223.010,00 EUR.
Drugi podatki:

Višina sofinanciranja
Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • za ukrepe A, B, C, F, G in H do 20 % upravičenih stroškov,
 • za ukrep I 30 % upravičenih stroškov,
 • za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 EUR),
 • za ukrep E 50 % upravičenih stroškov (ali največ 2.500,00 EUR).

Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.


Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v Navodilih javnega razpisa. Med upravičene stroške spada tudi priprava projektne dokumentacije, ki se nanaša na predviden ukrep in je nanj neposredno povezana (prizna se upravičeni strošek v višini 3 % od upravičene investicije, vendar ne več kot 1.000,00 €). Za vsak posamezni ukrep se definirajo deleži pri znanih stroškov, s katerimi se določi višina nepovratne finančne spodbude. Zato je pomembno, da so priznani stroški natančno opredeljeni. Višina spodbude se določi v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.

Nazaj