Novica

Izdana Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je izdala novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba v izračunu modelske regulirane cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, ki se prodajata na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest, upošteva tudi ceno biogoriv, saj je na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) distributerjem bila naložena obveznost dodajanja biogoriv k navadnim fosilnim gorivom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS. št 33/2017.

Na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16) je bila s 1. 7. 2017 distributerjem naložena obveznost dodajanja biogoriv k navadnim fosilnim gorivom, ki zavezuje distributerje k doseganju letno začrtanih ciljev doseganja obnovljivh virov energije v prometu. V uredbi je predpisana enačba za izračun deleža obnovljivih virov energije v prometu ter načini in mehanizmi, ki omogočajo zavezancem izpolnjevati predpisane deleže.

V novi Uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je predvidena sprememba metodologije oblikovanja cen za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, ki naj bi po novem temeljila na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja USD/€ in gibanju cen biogoriv na svetovnem trgu. Ker je cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, razen na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest, kjer so cene goriv deregulirane, še vedno regulirana, je predvideno, da se v drugi polovici leta 2017 pri mehanizmu oblikovanja cen teh dveh goriv, na podlagi zahtev iz Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16), ki naftnim distributerjem nalaga obvezno primešavanje biogoriv k navadnim fosilnim gorivom, upošteva tudi ceno biogoriv.

Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter se še naprej izračunava po istem modelu kot v preteklosti, tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata pa se nato doda še dodatek za biokomponento v eurih/liter, ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se še naprej izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij, kar je po izsledkih opravljenih študij najoptimalnejši časovni okvir za oblikovanje cen naftnih derivatov v Sloveniji. Marži distributerjev se v novem predlogu uredbe ne spreminjata.

V primeru vključitve biogoriv v izračun modelske cene goriv se bodo cene naftnih derivatov, glede na gibanje cen biogoriv v letih 2016 in začetku 2017, dvignile. Po ocenah bi se cena goriva NMB 95 z vključenim predpisanim deležem biogoriv iz naslova obveznosti v Uredbe OVE v povprečju povišala za 0,013 EUR/l goriva v letu 2017 do 0,019 EUR/l goriva v letu 2018. Glede na izračunane elastičnosti UMAR in MF, ki za bencin znaša -0,3, bi ocenjeni dvig cene goriv pomenil nižjo količino prodanega bencina za okoli 0,4 % v drugi polovici leta 2017 in za okoli 0,5 % nižje količine prodanega goriva v letu 2018.

Cena dizelskega goriva bi se po ocenah lahko v drugi polovici leta 2017 v povprečju dvignila za 0,033 EUR/liter, v letu 2018 pa za 0,041 EUR/liter goriva. Glede na izračunane elastičnosti, ki je bila za dizel ocenjena na -1,3, bi dvig cene goriva povzročil za okoli 0,4 % nižjo količino prodanega goriva v drugi polovici leta 2017 in za okoli 0,5 % nižjo količino prodanega goriva v letu 2018. Nižje količine prodanega goriva bi lahko povzročile do 8,5 mio EUR nižje javnofinančne prihodke v drugi polovici leta 2017 in do 20 mio EUR nižje javnofinančne prihodke v letu 2018.

Podrobnosti

Vir: MGRT