Novica

Soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2018

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 170. redni seji dala soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2018.

Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad v naložbeni politiki za leto 2018 uspešnost upravljanja naložb ugotavlja glede na pričakovano donosnost primerjalnega indeksa – benchmark, glede na tehtano povprečno letno donosnost 10-letnih državnih obveznic v državah z evrsko valuto, glede na minimalno zajamčeno donosnost za leto 2018, ki jo je določilo Ministrstvo za finance, in glede na donosnost pokojninskih skladov s podobno konservativno naložbeno politiko.

Sklad v naložbeni politiki podaja informacije o zakonskih in strokovnih podlagah pri nalaganju sredstev, makroekonomskih napovedih in gibanjih za leto 2018, naložbeni dejavnosti sklada, naložbenih ciljih, zagotavljanju porabe zbranih sredstev za izvajanje zakonsko predpisanih dejavnosti, prilagoditvi strukture portfelja sklada naložbeni politiki za leto 2018, izpostavljenosti in omejitvah naložb po naložbenih razredih, naložbenem procesu, merilih donosnosti naložb, merilih uspešnosti, merljivih ciljih, odstopanjih od meril uspešnosti in tveganjih. Ne podaja pa informacij o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2018 ter informacij o presežkih denarnih sredstev.

Naložbena politika sklada v letu 2018 sledi smernicam iz zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, statuta sklada in ukrepom za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče RS.

Vir: MZI