Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.
Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna bo izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila bodo vsebovala smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom bodo izdelani: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti bodo pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)

E-naslov: mzi.pp-eps@gov.si

Fax: 01/ 478 81 39

 

Odgovorne osebeTelefon
mag. Branka Bugarin    01/ 478 82 67
mag. Martina Gračner01/ 478 89 91
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Marko Krajnc, univ. dipl. gosp. inž.01/ 478 74 76

AKTUALNO

Sproti bomo objavljali vse pomembne dokumente, termine razpisov, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

 

Ljubljana, 18. 1. 2017
V okviru povabila k oddaji vloge prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države je bil spremenjen prijavni obrazec št. 6 - Oprema ovojnice. Sporočilo za javnost

 

Muta, 13. 1. 2017

Občina Muta objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Dravski in Mislinjski dolini. Podrobnosti

Cerknica, 11. 1. 2017
Občina Cerknica na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta celovite energetske obnove stavb in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v lasti Občine Cerknica. Podrobnosti

 

Logatec, 10. 1. 2017
Občina Logatec na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva energetske sanacija petih javnih stavb Občine Logatec. Podrobnosti


Ljubljana, 10. 1. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo končno verzijo "Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine".


Ljubljana, 30. 12. 2016

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane osebe k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«. Podrobnosti


Postojna, 16. 12. 2016
Občina Postojna na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna«. Podrobnosti

 

Ljubljana, 6. 12. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo "Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine". Sporočilo za javnost

Ljubljana, 1. 12. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Povabilo k oddaji predlogov operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine v OP-EKP 2014-2020. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 25. 11. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru (JOB 2016). Predstavljen je prvi rok za oddajo vlog. Podrobnosti

Ljubljana, 16. 11. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je podaljšalo rok za prijavo operacij energetske prenove stavb v okviru odprtega "Povabila k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države. Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 27. 10. 2016
Vlada RS je na današnji 107. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah. Sporočilo za javnost

  

Bohinj, 19. 9.2016
Svečan podpis koncesijske pogodbe med javnim zavodom Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ljubljana in javno zasebnim partnerjem Petrol d.d. za energetsko prenovo objekta CŠOD »Dom Bohinj«. Sporočilo za javnost


Ljubljana, 15. 9. 2016
Vlada RS je potrdila zagonski elaborat za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta "P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti" ter imenovala projektno skupino za izvedbo tega projekta. Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 2. 9. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 17. 8. 2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za prvi demonstracijski projekt energetske prenove stavb sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Naložba se bo izvajala po principu javno zasebnega partnerstva. Sporočilo za javnost


Ljubljana, 21. 7. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru OP EKP 2014 - 2020.  Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 15. 7. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru OP EKP 2014 - 2020. Sporočilo za javnost


Arhiv sporočil za javnost