Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna bo izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila bodo vsebovala smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom bodo izdelani: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti bodo pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
mag. Branka Bugarin    01/ 478 82 67
mag. Martina Gračner01/ 478 89 91
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Marko Krajnc, univ. dipl. gosp. inž.01/ 478 74 76

DOKUMENTI

Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020:
Izvedbeni dokumenti:
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-eps@gov.si

AKTUALNO

Sproti bomo objavljali vse pomembne dokumente, termine razpisov, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Veržej, 1. 9. 2017
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci, pozivajo vse zainteresirane promotorje k podaji vlog za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci. Podrobnosti

Ljubljana, 21. 8. 2017
Razpisan dodaten rok v septembru 2017 za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega (Povabilo OJS_2017) in širšega (Povabilo ŠJS_2017) javnega sektorja. Sporočilo za javnost

Dornberk, 16. 8. 2017
Dom upokojencev Gradišče objavlja javni poziv k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetske sanacije Doma upokojencev Gradišče. Podrobnosti

Kidričevo, 4. 8. 2017
Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas objavljajo skupno povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas«.  Podrobnosti

Kamnik, 21. 7. 2016
Občina Kamnik vabi vse zainteresirane kandidate k predložitvi vlog za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska prenova javnih stavb v lasti Občine Kamnik«. Podrobnosti

Ljubljana, 12. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo osnutek Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) in ga posredovalo v javno obravnavo. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 14. 6. 2017
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na stavbah zavoda. Podrobnosti

Ljubljana, 6. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo obrazec Zahtevka za plačilo vložka javnega partnerja, ki je pogodbeno vključen v energetsko prenovo javne stavbe po principu energetskega pogodbeništva oziroma javno-zasebnega partnerstva. Sporočilo za javnost

Šmarje pri Jelšah, 2. 6. 2017
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«. Podrobnosti

Ljubljana, 24. 5. 2017
Ministrstvo za javno upravo objavlja javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo dveh javnih stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU. Podrobnosti

Jesenice, 23. 5. 2017
Občina Jesenice poziva zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo celovite energetske obnove Ruard – Bucellenijeve graščine in storitev energetskega upravljanja, po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.  Podrobnosti

Log - Dragomer, 16. 5. 2017
Občina Log - Dragomer objavlja javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Revitalizacija objekta Stara šola Log.  Podrobnosti

Ljubljana, 31. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 31. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 24. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 14/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin (JOB_2017). Za sofinanciranje operacij je na voljo približno 17,65 mio EUR nepovratnih sredstev evrospke kohezijske politike. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo novi različici Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 22. 3. 2017
Mestnim občinam bo z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v finančnem obdobju 2014 - 2020 zagotovljenih 139 milijonov evrov. Prvo povabilo za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb je že objavljeno. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavilo javni poziv promotorjem, s katerim jih poziva k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objekta na naslovu Kotnikova ulica 19a, Ljubljana. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 16. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v drugi polovici marca 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2017) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 10. 3. 2017

Ministrstvo za pravosodje v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč«, vabi prijavitelja, ki mu je bila s sklepom št. 4300-60/2016/73 z dne 23. 1. 2017 priznana upsosobljenost k drugi fazi konkurenčnega dialoga, fazi dialoga in k oddaji rešitve. Podrobnosti

Maribor, 10. 3. 2017

Mestna občina Maribor objavlja povabilo k oddaji prijave za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva. Podrobnosti

Ljubljana, 3. 3. 2017

Ministrstvo za pravosodje objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«. Podrobnosti

Idrija, 3. 2. 2017
Občina Idrija objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Občini Idrija. Podrobnosti

Ljubljana, 18. 1. 2017

V okviru povabila k oddaji vloge prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države je bil spremenjen prijavni obrazec št. 6 - Oprema ovojnice. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 10. 1. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo končno verzijo "Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine". Podrobnosti

Ljubljana, 6. 12. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo "Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine". Sporočilo za javnost

Ljubljana, 1. 12. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Povabilo k oddaji predlogov operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine v OP-EKP 2014-2020. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 25. 11. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru (JOB 2016). Predstavljen je prvi rok za oddajo vlog. Podrobnosti

Ljubljana, 2. 9. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Sporočilo za javnost


Arhiv sporočil za javnost