Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
mag. Branka Bugarin    01/ 478 82 67
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Marko Krajnc, univ. dipl. gosp. inž.01/ 478 74 76

DOKUMENTI


Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020:
Izvedbeni dokumenti:
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-epsping@govpong.si


AKTUALNO

Sproti objavljamo vse pomembne dokumente, objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.


Ljubljana, 14. 11. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo objavlja spremembo oz. dopolnitev povabila posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 (oznaka ŠJS_2017). Sporočilo za javnost

Ljubljana, 26. 10. 2017
Vlada je na 154. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Ministrstva za infrastrukturo (MzI). Sporočilo za javnost

Ljubljana, 6. 10. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v mesecu decembru 2017 v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018). Sporočilo za javnost

Ljubljana, 12. 7. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo osnutek Aneksa k Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) in ga posredovalo v javno obravnavo. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 6. 6. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo obrazec Zahtevka za plačilo vložka javnega partnerja, ki je pogodbeno vključen v energetsko prenovo javne stavbe po principu energetskega pogodbeništva oziroma javno-zasebnega partnerstva. Sporočilo za javnost

Šmarje pri Jelšah, 2. 6. 2017
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«. Podrobnosti

Ljubljana, 31. 3. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 31. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 10. 1. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo objavilo končno verzijo "Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine". Podrobnosti


Arhiv sporočil za javnost