Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
mag. Branka Bugarin    01/ 478 82 67
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Rudolf Ogrinc, mag. ekon. in posl. ved01/ 478 74 87

DOKUMENTI


NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJ ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB NA PODLAGI OP EKP 2014-2020 (posodobitev Februar 2018):


IZVEDBENI DOKUMENTI (posodobitev Februar 2018):
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-epsping@govpong.si


AKTUALNE NOVICE

Spodaj objavljamo aktualne objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Veržej, 16. 11. 2018
Občina Veržej objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci. Podrobnosti

Ljubljana, 10. 10. 2018
Zavod Republike Slovenije objavlja poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt "Celovita energetska  prenova objektov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje". Podrobnosti

Kranj, 5. 10. 1018
Šolski center Kranj objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj. Podrobnosti

Maribor, 28. 9. 2018
Univerza v Mariboru kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru projekta celovite energetske prenove objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju. Podrobnosti

Maribor, 21. 9. 2018
TŠC Maribor objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠČ Maribor. Podrobnosti

Ljubljana, 11. 7. 2018
Vlada RS se na današnji 258. dopisni seji seznanila z Zaključnim poročilom o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 22. 2. 2018
Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 16. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »OP EKP 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost


ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST