Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
mag. Branka Bugarin    01/ 478 82 67
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69

DOKUMENTI


NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJ ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB NA PODLAGI OP EKP 2014-2020 (posodobitev Februar 2018):


IZVEDBENI DOKUMENTI (posodobitev Februar 2018):
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-epsping@govpong.si


AKTUALNO

Sproti objavljamo vse pomembne dokumente, objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Ljubljana, 11. 4. 2018
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta objavlja javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobnosti

Bohinj, Tržič, 4. 4. 2018
Občina Bohinj in Občina Tržič  objavljata javni poziv promotorjem za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti Občine Bohinj in Občine Tržič. Podrobnosti

Nova Gorica, 26. 3. 2018
Dijaški dom Nova Gorica poziva vse zainteresirane osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetske sanacije Dijaškega doma Nova Gorica. Podrobnosti

Ljubljana, 2. 3. 2018

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) in Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov MNZ in MZI«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2018), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP za obdobje 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 22. 2. 2018

Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 16. 2. 2018

Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018), ki se izvaja v okviru »OP EKP 2014 - 2020«. Sporočilo za javnost


ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST