Energetska izkaznica stavbe - Informacije za državljane

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. Kaj je energetska izkaznica stavbe?
 2. Izgled in sestavina energetske izkaznice
 3. Veljavnost energetske izkaznice
 4. Zakaj je potrebna energetska izkaznica stavbe?
 5. Kdo potrebuje energetsko izkaznico stavbe?
 6. Ali obstajajo izjeme?
 7. Kakšni so roki za pridobitev energetske izkaznice stavbe?
 8. Kako pridemo do energetske izkaznice stavbe?
 9. Kakšne so kazni?
 10. Ali lahko dobim energetsko izkaznico za posamezno stanovanje v bloku?
 11. Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?
 12. Koliko stanejo energetske izkaznice?
 13. Zakonodaja
 14. Kje lahko vidim izdano energetsko izkaznico?
 15. Kje lahko pridobim več informacij o finančnih spodbudah za ukrepe energetske učinkovitosti v stavbah?
 16. Kje lahko kot najemnik pridobim več informacij o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah ?

 

1. Kaj je energetska izkaznica stavbe ? 

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

2. Izgled in sestavina energetske izkaznice

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

3. Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

4. Zakaj je potrebna energetska izkaznica stavbe?

Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je.

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik oz. velike so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti, zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu oz. najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Izkušnje iz tujine kažejo, da se učinki energetskih izkaznic hitro poznajo, ker kupci dobijo relevantne informacije o porabi energije in to upoštevajo pri odločitvi za nakup (ravno tako kot pri pralnem stroju ali drugih gospodinjskih aparatih, kjer so energijske nalepke že uvedene). Energetske izkaznice stavb namreč omogočajo določeno primerjanje podobnih stavb med seboj in zato potrošniku omogočajo informirano izbiro.

5. Kdo potrebuje energetsko izkaznico stavbe?

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe.

Energetska izkaznica je potrebna tudi za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa se ta meja zniža na površino večjo od 250 m2. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. list RS, št. 92/2014) v 18. členu navaja vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice. Najmanj prva stran energetske izkaznice mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbi ali delu stavbe, ki je v lasti ali uporabi javnega sektorja in je v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščena v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi oznakami:

 • 12201 Stavbe javne uprave,
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.

6. Ali obstajajo izjeme?

Energetski zakon predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Poleg tega pa energetska izkaznica ni zahtevana tudi za:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

7. Kakšni so roki za pridobitev energetske izkaznice stavbe?

Stavbe, ki potrebujejo energetske izkaznice, bi morale le to imeti že vsaj od julija 2013, ko so bile izdane prve energetske izkaznice. To velja tudi za vse nove stavbe.

Sicer pa je tudi novi energetski zakon to obvezo opredelil in sicer je zakon stopil v veljavo 22. marca 2014. Uvedel je sicer tudi prehodna obdobja za izvajanje sankcij ter za zahtevo po navedbah v oglasih.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej, s 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse javne stavbe z uporabno tlorisno površino večjo od 250 m2.

8. Kako pridemo do energetske izkaznice stavbe?

Energetske izkaznice stavb na podlagi Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Seznam neodvisnih strokovnjakov z licenco lahko najdete tukaj.

9. Kakšne so kazni?

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej in sicer se z globo v višini 250 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.

S 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine in sicer se z globo v višini 300 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če  ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah.

10. Ali lahko dobim energetsko izkaznico za posamezno stanovanje v bloku?

Energetsko izkaznico za posamezne dele stavbe je mogoče pridobiti. Že trenutno veljavni pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb jasno določa, da se energetske izkaznice lahko izdajajo tudi za posamezni del stavbe, torej posamezna stanovanja, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe. Ker je energetska izkaznica stavbe listina s specifičnimi podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti, je izdaja energetske izkaznice odvisna od primera do primera. V določenih primerih lahko zaradi tega pride tudi do nesorazmernega stroška za posameznika, zato bo novi pravilnik, poleg obveznosti glede nadzora in oglaševanja, uvedel tudi možnost izdelave cenejše energetske izkaznice za posamezno stanovanje.

11. Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. V ta namen se lahko uporabi izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrti stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi. Pri izdelavi EI strokovnjaki pridobijo med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino stanovanja, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

12. Koliko stanejo energetske izkaznice?

Praktično nemogoče je  govoriti o standardni ceni  energetske izkaznice. Tudi pri dveh navzven morda podobnih stanovanjskih stavbah sta lahko vložen trud, čas in napor za izdelavo energetskih izkaznic povsem različna in odvisna od tega, kako podrobne in pravilne podatke ima neodvisni strokovnjak na voljo in koliko časa mu bo zato vzela korektna izpeljava vseh predpisanih postopkov. Kljub temu najvišje cene za izdajo energetskih izkaznic določa Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014).

13. Zakonodaja

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur. l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur. l. RS št. 10/2012). Tako se ne uvajajo z novim Energetskim zakonom (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22. marca 2014 (Ur. l. RS št. 17/2014), pač pa jih novi zakon le še podrobneje ureja.

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb v Sloveniji in je tudi pogoj za nadalnje črpanje evropskih sredstev. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:


14. Kje lahko vidim izdano energetsko izkaznico?

V javnem vpogledu v podatke o nepremičninah je možno za posamezno stavbo ali del stavbe pridobiti tudi informacijo o izdani energetski izkaznici.

15. Kje lahko pridobim več informacij o finančnih spodbudah za ukrepe energetske učinkovitosti v stavbah?

Za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ki so navedeni v energetski izkaznici, je možno pridobiti tudi finančna sredstva. Več informacij o možnih finančnih sredstvih:
-    EKO SKLAD,
-    Sredstva kohezijske politike,
-    SID Banka.

16. Kje lahko kot najemnik pridobim več informacij o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah?

Osnovni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah so povezani predvsem z organizacijskimi ukrepi in manjšimi investicijskimi ukrepi, kot so:

 • ugašanje luči, ko vas ni v prostoru,
 • zamenjava starejših sijalk z varčnimi sijalkami,
 • pri nakupu novih gospodinjskih aparatov se pozanimajte o energijskem razredu naprave,

Več informacij o ukrepih je možno pridobiti tudi na spletnem portalu Trajnostna Energija kot informacijskemu središču za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

 

IZDELOVALCI ENERGETSKIH IZKAZNIC 

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Več informacij
 

REGISTER ENERGETSKIH IZKAZNIC

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Podrobnejše informacije

 


Tolmačenje glede stavbne dediščine

Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine

Namen energetske izkaznice je pridobitev informacije o energetski učinkovitosti stavbe, vključno s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti, in sicer v času njenega pravnega prometa (prodaja, oddaja). Za stavbe, ki so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine velja, da lahko odstopajo od minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, če bi njihovo izpolnjevanje ogrozilo varovane vrednote objekta. Pravna podlaga za odstopanja se nahaja tako v Direktivi o energetski učinkovitosti stavb - EPDP (glej 2. točko 4. člena), kot tudi v Zakonu o graditvi objektov- ZGO-1 (glej 5. odstavek 9. člena).

Ker zaradi z kulturnovarstvenih omejitev pri teh stavbah predpisana energetska izkaznica ne bi dosegla in opravičila svojega namena, je Energetski zakon določil, da v primerih, ko gre za stavbe, ki so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, izkaznica ni obvezna. Ta določba se nanaša le na tisto kulturno dediščino, ki je varovana, kot stavbna dediščina, kar pomeni, da ima za tip dediščine določeno: stavbna (profana, sakralna,..) dediščina . 

Podatki o tem, ali ima stavba status kulturne dediščine in kakšnega tipa je, so dosegljivi na portalu eVRD - Varstveni režim kulturne dediščine, kamor z vpisom parcelne številke in katastrske občine v polju "iskanje" najdemo iskani objekt in pridobimo vse potrebne informacije o statusu ter o tipu dediščine. Navodila za uporabo spletne aplikacije najdemo pod okencem "pomoč." V primeru dvoma se lahko obrnete tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.