Energetski projekti skupnega interesa

Evropska komisija je leta 2013 z Uredbo 347/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo določila bistvene koridorje in območja pomembna za izgradnjo integriranega energetskega omrežja. S to uredbo posega na področje urejanja prostora, presoj vplivov na okolje (tudi čezmejne) in sodelovanja javnosti, predvsem v smislu določitve jasnega časovnega okvira. Vnaša več pomembnih novosti, med drugim tudi določitev ti. nacionalnega pristojnega organa, ki mu podeljuje pristojnosti in odgovornosti pri koordinaciji in spodbujanju izdaje potrebnih dovoljenj, prioritetne koridorje in merila za določanje projektov skupnega interesa (angl. Projects of Common Interest – PCI), imenovanje evropskega koordinatorja v primeru težav (zamud) itd..
 
Cilj Uredbe 347/2013/EU je pospešitev izvajanja energetskih projektov in poenostavitev postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa. Več podatkov o evropskih projektih skupnega interesa je na voljo na spletni strani Evropske komisije.
 
Uredba 347/2013EU določa, da država članica ali pristojni organ do 16. maja 2014 objavi Priročnik o procesih dovoljevanja, ki se uporablja za projekte skupnega interesa. Priročnik se po potrebi posodablja in je na voljo javnosti.

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 06/2014). V skladu s to uredbo je nacionalni pristojni organ za izvajanje člena 8. Uredbe 347/2013/EU ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo, ki v ta namen izvaja naslednje naloge:

  • na področju prostora in graditve vodi postopke za izdajo celovite odločitve,
  • na področju energetike spremlja izvajanje Uredbe 347/2013/EU ter o tem obvešča Evropsko komisijo in regionalne skupine.

Republika Slovenija je združila naloge ti. nacionalnega pristojnega organa, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, z nalogami odgovornega organa za izdajo celovite odločitve. V ta namen je Vlada RS sprejela sklep o medresorski delovni skupini, pristojni minister pa sklep o operativni delovni skupini.

Seznam slovenskih elektroenergetskih in plinskih projektov skupnega evropskega interesa je bil sprejet in objavljen z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2016/89 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije ( ang).
 
Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh predlagateljev PCI projektov:

Družba ELES d.o.o. je na podlagi poziva Evropske komisije 27. 2. 2015 posredovala vlogo za uvrstitev projekta iz tematskega področja pametnih omrežij z imenom SINCRO.GRID kot kandidata za uvrstitev na novi seznam projektov skupnega interesa. Gre za čezmejni projekt, ki ga je Slovenija predlagala skupaj s Hrvaško. Projekt pokriva celoten teritorij obeh držav.  Pri projektu kot partnerji skupaj nastopajo štirje sistemski operaterji in sicer po dva iz vsake države. Točneje so to družbe ELES, d.o.o. in SODO, d.o.o. iz Slovenije ter HEP-ODS (HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.) in HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.) iz Hrvaške. Dodatne informacije o projektu so dostopne na povezavah: slovenska verzija, angleška verzija.

 

 

anti-estrogen clomid generic

abortion pill misoprostol generic