Lokalna energetska agencija za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Lokalna energetska agencija Dolenjska-Posavje-Bela krajina (LEAD) je bila leta 2007 ustanovljena s strani Občine Krško. Registrirana je kot neprofitna organizacija za opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področju promocije in pospeševanja stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti (URE) ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije (OVE) z usmeritvijo k povečanju lokalne energetske samooskrbe regije, trajnostne rabe razpoložljivih energetskih virov, povezovanju znanstvenih in izobraževalnih področij ter razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, ohranjanja in varovanja življenjskega okolja in naravne dediščine na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. S svojim delovanjem LEAD Krško pokriva naslednje občine: Krško, Brežice, Šmarješke Toplice, Trebnje, Dolenjske Toplice, Metlika, Kočevje in Žužemberk. Dogovori o sodelovanju pa potekajo tudi z občinami Kostanjevica na Krki, Škocjan in Dobrepolje.

Poslanstvo LEAD je pospeševanje promocije in izboljševanja energetske učinkovitosti ter uvajanja uporabe OVE v širši regiji. S programom in razvojem sledi ciljem nacionalne in evropske energetske politike v prid lokalne energetske samooskrbe in krepitve blaginje tukaj živečih ljudi.

Na podlagi pridobljenega javnega pooblastila pristojnega ministrstva je agencija v novembru 2013 začela z izdelovanjem energetskih izkaznic za javne stavbe.

Glavne aktivnosti agencija LEAD so predvsem:

 • izdelava lokalnih energetskih konceptov občin (LEK),
 • izdelava trajnostnega energetskega akcijskega načrta regij – Sustainable energy action plan (SEAP),
 • vodenje energetskega knjigovodstva s ciljnim spremljanjem rabe energije preko aplikacije EKO-online,
 • izvajanje energetskega managementa oziroma energetskega svetovanja za občine,
 • pripravljanje  tehničnih izhodišč za energetske namene (izvedba kotlovnic na OVE, daljinska ogrevanja na lesno biomaso – DOLB, energetske sanacije stavb),
 • priprava dokumentacije za prijavo na javne razpise za nepovratna sredstva s področja energetike.

Agencija aktivno sodeluje v pobudi Evropske komisije za pristop občin k projektu Konvencija županov. Pri tem agencija nudi podporo občinam pri pripravi občinskih Akcijskih načrtov za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plans-SEAP). V letu 2012 se je projektu priključila občina Krško, za katero je LEAD izdelala SEAP.

Za občino Žužemberk je LEAD izdelala lokalno energetski koncept (LEK). Sodelovala je pri pripravi tehnične dokumentacije za večje  projekte energetske prenove javnih stavb in objektov v podjetniškem sektorju (prenova kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli Podbočje in Osnovni šoli Metlika, kogeneracija SPTE v Bazenu Brestanica).

Občina Krško se je v sodelovanju z LEAD prijavila na natečaj "En.občina 013" in si prislužila prvo nagrado za energetsko najbolj učinkovito občino v kategoriji srednje velikih občin. Občina Krško je sodelovala tudi na natečaju "Planetu Zemlja prijazna občina", ki ga organizira društvo Planet Zemlja, in se uvrstila med prejemnike priznanj za leto 2013.

Ključne aktivnosti LEAD bodo tudi v prihodnje usmerjene v:

 • izvajanje izobraževalnih dogodkov, osveščanju in informiranju lokalnih skupnosti na temo URE in OVE v javnih zgradbah,
 • sodelovanja in tehnični podpori pri celoviti energetski obnovi javnih stavb (zamenjave stavbnega pohištva, posodobitev fasad, zamenjava ogrevalnih teles in njihova regulacija, vgradnja kotlov na lesno biomaso),
 • zamenjava električnih aparatov z energijsko učinkovitejšimi v javnih stavbah,
 • vzpodbujanje nizkoenergijske in pasivne gradnje za javne objekte,
 • sodelovanje in tehnični podpori pri obnovi javne razsvetljave,
 • izobraževanje, osveščanje in spodbujanje rabe javnega prevoza (trajnostna mobilnost).

LEAD Krško sodeluje v naslednjih mednarodnih projektih:

 

pillolepererezione.net/cialis-vendita

pillolepererezione.net/viagra-senza-ricetta