Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema. Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije. Določena je s strani regulatorja trga - Agencije za energijo na podlagi metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Regulator trga (Agencija za energijo) kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke. Ta izhaja iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih glede na merilno mesto pristojni elektrooperater obračuna končnim odjemalcem.

Za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega in distribucijskega operaterja, ki se pokrivajo iz omrežnine, so določene naslednje tarifne postavke za posamezne odjemne skupine:

  • omrežnina za prenosni sistem,
  • omrežnina za distribucijski sistem,
  • omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo,
  • omrežnina za priključno moč.

Pri obračunavanju omrežnine elektrooperater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto. Elektrooperater uvrsti končnega odjemalca v odjemno skupino upoštevaje njegovo uvrstitev glede na napetostni nivo (VN, SN, NN), način priključitve (zbiralke, izvod), režim obratovanja (obratovalne ure) in vrsto odjema.

 

Za regulativno obdobje 2016–2018 je Agencija za energijo z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/2015, 105/2015) določila višino upravičenih stroškov za sistemskega operaterja električne energije, družbo ELES, d.o.o., in distribucijskega operaterja električne energije, družbo SODO, d.o.o. in s tem uveljavila pogoje za določitev tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev v obdobju 2016‒2018. Tarifne postavke za omrežnine so objavljene v Uradnem listu RS št. 99/2015.

Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo glede na izhodiščno leto 2015 v letu 2016 znižale za 1,03 %, prav tako tudi v letih 2017 in 2018 glede na predhodno leto. Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo glede na izhodiščno leto 2015 v letu 2016 zvišale za 1,52 %, prav tako tudi v letih 2017 in 2018 glede na predhodno leto.

 

Za regulativno obdobje 2019–2021 je Svet Agencije za energijo na 50. redni seji sveta 21. junija 2018 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/18 in 47/18-popr.

 

 

Več podrobnejših informacij o omrežnini z arhivom za pretekla leta najdete na spletnih straneh  Agencije za energijo.