Splošne smernice s področja energetike

Splošne smernice s področja energetike so zakonsko predpisana podlaga za pripravo občinskih prostorskih načrtov in tudi drugih prostorskih aktov.

 

SMERNICE S PODROČJA ENERGETIKE GLEDE NA ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt-B) (Ur. l. RS, št. 57/2012; 109/2012) ministrstvo, pristojno za energijo, kot nosilec urejanja prostora za področje energetike daje smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom.

V prvem odstavku 11. a člena ZPNačrt-B je določeno, da nosilci urejanja prostora pri pripravi medobčinskih in občinskih prostorskih aktov sodelujejo tako, da na podlagi svojih razvojnih politik, strategij in programov, skladno s področnimi zakoni, pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo:

  • predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor,
  • zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja,
  • posredujejo vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.

 

SMERNICE S PODROČJA ENERGETIKE GLEDE NA ENERGETSKI ZAKON

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014) so izvajalci energetskih dejavnosti in organi lokalne skupnosti dolžni na območju, ki ga pokriva lokalni energetski koncept (LEK), svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

V ta namen lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept (LEK), s katerim določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.

Poleg omenjene naloge so lokalne skupnosti dolžne usklajevati z NEP tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.

 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE:

 

Kontaktna oseba:

  •    mag. Matej Praper (e-naslov: matej.praper@gov.si; tel: 02/2341-477)