Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2018
  • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, 4. 12. 2018
  • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, 22. 11. 2018
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo, 15. 11. 2018.

  Nedavno sprejeti pravni akti

  LETO 2018
  • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 64/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci (Ur. l, RS, št. 60/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd (Ur. l. RS, št. 59/2018)
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk (Ur. l. RS, št. 56/2018)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2018)
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov  (Ur. l. RS, št. 46/2018)
  • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 46/2018, 47/2018-popr.)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 30/2018)
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)
  Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2017:  Energetika,  Rudarstvo


                                            

  EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI