Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk – predlog za javno obravnavo, 19. 2. 2018;
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih – predlog za javno obravnavo, 13. 2. 2018;


Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2018
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)
LETO 2017
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 76/2017)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save /ZPKEPS-1C/ (Ur. l. RS. št. 67/2017)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 60/2017)
 • Popravek Pravilnika o rudarski tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 58/2017)
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Ur. l. RS, št. 41/2017)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017)
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 32/2017)
 • Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 32/2017)
 • Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 28/2017)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas (Ur. l. RS, št. 26/2017)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Ur. l. RS, št. 19/2017)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 14/2017)
 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št.  4/2017)
Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2016:  Energetika,  Rudarstvo


                                          

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI