Predpisi
Predlogi pravnih aktov - Energetika


Predlogi pravnih aktov - RudarstvoPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2018
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za javno obravnavo – nujni postopek; 25. 7. 2018,
  • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje - predlog za javno obravnavo, 16. 7. 2018

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2018
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk (Ur. l. RS, št. 56/2018)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2018)
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov  (Ur. l. RS, št. 46/2018)
  • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 46/2018, 47/2018-popr.)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 30/2018)
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)
  • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)
Arhiv sprejetih predpisov 2010 - 2017:  Energetika,  Rudarstvo


                                          

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI