Predpisi

Predlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – skrajšani postopek; objava: 2. 2. 2017; rok za pripombe: 7. 3. 2017;
 • Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin - objava: 1. 2. 2017; rok za pripombe: 3. 3. 2017.

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2017

 • Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije (Ur. l. RS, št. 4/2017)

LETO 2016

 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba (Ur. l. RS, št. 84/2016)
 • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS št. 69/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« (Ur. l RS, št. 67/2016)
 • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/2016)
 • Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Ur. l. RS, št. 63/2016)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Ur. l. RS, št. 62/2016)
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 61/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 58/2016)
 • Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Pravilnik o obratovanju elektroenegetskih postrojev (Ur. l. RS, št. 56/2016)
 • Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (Ur. l. RS, št. 50/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 49/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)(Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Ur. l. RS, št. 47/2016)
 • Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 39/2016)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS, št. 38/2016)
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 29/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 26/2016)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 22/2016)
 • Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 19/2016)
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Ur. l. RS, št. 18/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 8/2016)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 1/2016)

 


Arhiv sprejetih predpisov 2010-2015:
  Energetika,  Rudarstvo

EVROPSKA UNIJA - VELJAVNI PRAVNI AKTI

Pravni akti EU - Energetika