Slovenija


Predlogi pravnih aktov - Energetika

      Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi

AKTUALNO 2018

  • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, 21. 12. 2018.

   Nedavno sprejeti pravni akti - Energetika

   LETO 2018
   • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 (Ur. l RS, št. 82/18)
   • Pravila za delovanje trga z elektriko (Ur. l. RS, št. 74/18)
   • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 64/2018)
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/2018)
   • Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov  (Ur. l. RS, št. 46/2018)
   • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 46/2018, 47/2018-popr.)
   • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/2018)
   • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št.  30/2018)
   • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Ur. l. RS, št. 6/2018)

    
   Arhiv sprejetih predpisov - Energetika