Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in  Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2018

  • Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje - predlog za javno obravnavo, 16. julij 2018; rok za pripombe: 25. 8. 2018; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 30. maj 2018; rok za pripombe: 6. 6. 2018; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov - predlog za javno obravnavo, 21. maj 2018; rok za pripombe: 28. 5. 2018;  Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom do vključno 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018; rok za pripombe: 26. 4. 2018;  Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom nad 16 bar - predlog za javno obravnavo, 26. marec 2018; rok za pripombe: 26. 4. 2018;  Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic - predlog za javno obravnavo, 23. marec 2018; rok za pripombe: 6. 4. 2018;  Obrazec za pripombe

 


Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika