Predlogi podzakonskih aktov


Na podlagi  Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - uradno prečiščeno besedilo ZDIJZ-UPB2; (Ur.l. RS, št.  51/2006),  Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št.  76/2005 119/2007, 95/2011) in  Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej) (Ur.l. RS, št.  95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).
 
OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!


V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.


Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

 


LETO 2016

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije  - predlog za javno obravnavo, 11. november 2016 ( verzija sledi spremembam); rok za pripombe: 12. 12. 2016; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom - predlog za medresorsko usklajevanje, 28. oktober 2016
  • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike - predlog za javno obravnavo, 25. oktober 2016, rok za pripombe: 25. 11. 2016; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina - predlog za javno obravnavo; 2. avgust 2016; rok za pripombe: 1. 9. 2016; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - predlog za javno obravnavo; 22. julij 2016; rok za pripombe: 22. 8. 2016; Obrazec za pripombe
  • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom - predlog za ponovno javno obravnavo; 4. maj 2016; rok za pripombe: 18. 5. 2016; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev - predlog za javno obravnavo; 3. maj 2016; rok za pripombe: 2. 6. 2016; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda - predlog za javno obravnavo; 25. februar 2016; rok za pripombe: 25. 3. 2016; Obrazec za pripombeArhiv predlogov podzakonskih aktov - Energetika