Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in  Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).
 
OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

 

LETO 2017

  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru  Trbonjsko jezero v občini Dravograd - predlog za javno obravnavo, 17. avgust 2017; rok za pripombe: 1. 9. 2017; Obrazec za pripombe
  • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 20. februar 2017; rok za pripombe: 8. 3. 2017; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 1. februar 2017; rok za pripombe: 3. 3. 2017; Obrazec za pripombe

 

 

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Rudarstvo