Predlogi podzakonskih aktov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in  Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).
 
OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

 

LETO 2018

  • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, 22. november 2018; rok za pripombe: 24. 12. 2018; Obrazec za pripombe
  • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci - širitev v občini Moravske Toplice – predlog za javno obravnavo, 18. junij 2018; rok za pripombe: 25. 6. 2018; Obrazec za pripombe
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk – predlog za javno obravnavo, 19. februar 2018; rok za pripombe: 19. 3. 2018; Obrazec za pripombe
  • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih – predlog za javno obravnavo, 13. februar 2018; rok za pripombe: 14. 3. 2018; Obrazec za pripombe
  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v Občini Rogašovci – predlog za javno obravnavo, 19. januar 2018; rok za pripombe: 19. 2. 2018; Obrazec za pripombe

 

   

Arhiv predlogov podzakonskih aktov - Rudarstvo