Plače v elektrogospodarstvu in premogovništvu

Letna poročila o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazujejo podatke o izplačanih plačah v vseh družbah v obeh panogah. 

Pravna podlaga za politiko plač je opredeljena s Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije in Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije ter posameznimi podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, kjer je opredeljen sistem usklajevanja plač z inflacijo, vključitev uskladitvenih zneskov v sistem plač, osnovo za izračun drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter način in mesto ugotavljanja uspešnosti poslovanja.

Letna poročila vsebujejo pregled povprečnih mesečnih plač po kolektivnih pogodbah po vseh podjetjih ločeno za obe panogi v primerjavi s povprečno plačo v republiki Sloveniji za preteklo in tekoče leto. Prikazane so bruto plače zaposlenih, sredstva za delovno uspešnost in število zaposlenih. 

Sledi prikaz izplačanih povprečnih mesečnih plač na podlagi individualnih pogodb vodstvenih delacev podjetij v obeh panogah in število prejemnikov teh plač.

Poročilo se zaključi s pregledom plač na ravni podjetja kot celote, kjer je prikazana skupna masa plač in struktura plač po elementih, dodatki za delovno uspešnost in regres ter število zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualni pogodbi in pripravnikov.

Priloga poročilom so številne tabelarične priloge s prikazom izplačanih mesečnih plač za vse mesece obravnavanega leta ter zaposlenih za vse družbe elektrogospodarstva in premogovništva z medletnimi indeksi, indeskom obravnavanega in preteklega leta, indeskom glede na leto 2000, rastjo bruto in neto plač, itd.


ARHIV POROČIL

Letna poročila je izdelovalo ministrstvo, pristojno za energetiko in rudarstvo v imenu Vlade RS kot pogodbene partnerice "Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije" in "Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije" v okviru mesečnega spremljanja izplačanih plač v vseh družbah elektrogospodarstva in premogovništva, za katere so veljala določila kolektivne pogodbe. Vlada RS je na podlagi Aneksa št. 4 h obema kolektivnima pogodbama izstopila kot pogodbena partnerica iz obeh kolektivnih pogodb. Nova stranka kolektivne pogodbe na strani delodajalcev je z dnem 25. 6. 2015 postala Energetska zbornica Slovenije (EZS). Poročila od leta 2015 niso več na voljo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika