Poslovanje družb energetskih dejavnosti

Letna poročila o poslovanju družb energestkih dejavnosti izdaja Energetska zbornica Slovenije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Poročilo prikazuje povzetek poslovanja gospodarskih družb v Sloveniji, podrobneje pa se osredotoča na poslovanje družb energetskih dejavnosti v obravavanem letu in primerjavi poslovanja družb energetskih dejavnosti. Sledi pregled deležev družb energetskih dejavnosti v slovenskem gospodarstvu in znotraj energetskih dejavnosti.

Glavni del poročila vsebuje podrobnješi pregled poslovanja družb energetskih dejavnosti v preteklem desetletnem obdobju. Prikazano je število družb, prihodki, odhodki, število zaposlenih, neto denarni tok, dodana vrednost, čisti dobiček in čista izguba ter podrobnejši kazalniki poslovanja in sicer ločeno za naslednje energetske dejavnosti:

  •     oskrba z elektricno energijo,
  •     oskrba s toploto,
  •     pridobivanje energetskih surovin,
  •     proizvodnja naftnih derivatov in plina,
  •     trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi,
  •     oskrba z zemeljskim plinom.

Poročilo se zaključi z opisom metodoloških pojasnil in uporabljenih kazalnikov.