Akcijski načrt za energetsko učinkovitost

Energetska učinkovitost ima za zagotavljanje ciljev energetske politike in širših razvojnih ciljev države izjemni pomen, zlasti zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti družbe, zelene rasti in zaposlitvenega potenciala. Učinkovita raba energije (URE) pomembno prispeva k zagotavljanju strateške zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza fosilnih goriv. Energetska učinkovitost je med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganja 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020. Za gospodinjstva je energetska učinkovitost ključna tudi za obvladovanje stroškov, krepitev kupne moči in izboljšanje kakovosti bivanja, tudi v luči prilagajanja na podnebne spremembe.

Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamanta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/67/EGS zahteva doseganje 9-odstotnega prihranka energije v letu 2016. Vsaka država članica je sprejela prvi nacionalni akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje v letu 2007 (AN-URE 1), drugega v letu 2011 in tretjega najpozneje v letu 2014. Drugi in tretji načrt morata vsebovati analizo in oceno prejšnjega AN-URE, dokončne rezultate glede izpolnjevanja cilja varčevanja z energijo ter načrte in predvidene učinke dodatnih ukrepov. V teh načrtih je treba določiti vmesne nacionalne cilje držav članic za doseganje ciljnega prihranka energije v letu 2016.

Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti zahteva, da je potrebno do leta 2020 doseči 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi iz direktive se razširjajo na področja vseh sektorjev, kjer obstaja potencial prihranka energije in s tem vključuje tudi energetski sektor oziroma samo proizvodnjo in distribucijo energije. Države članice morajo v okviru nacionalnih akcijskih načrtov pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih in zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb. Na pomembno mesto je postavljena tudi vloga javnega sektorja, čigar organizacije bodo lahko kupovale samo energetsko varčne stavbe, proizvode in storitve. Od 1. januarja 2014 dalje pa bo potrebno vsako leto prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade.


AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2017-2020 (AN-URE 2020)

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020) je drugi akcijski načrt, ki ga je Slovenija pripravila v okviru Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti oziroma četrti akcijski načrt od leta 2008.

Akcijski načrt zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka Slovenije k doseganju skupnega cilja EU - povečanju energetske učinkovitosti za 20 %. Cilj je, da raba primarne energije v Sloveniji v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe, kar pomeni, da se glede na izhodiščno leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %.

Uspešnost izvajanja AN-URE 2020 je ključnega pomena tudi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020, saj je energetska učinkovitost med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje teh ciljev. Pomembno pa prispeva tudi k ciljem na področju kakovosti zraka.

Ljubljana, 7. 6. 2017
Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo osnutek "Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020" za javno obravnavo. Zainteresirna javnost lahko svoje komentarje posreduje na obrazcu za pripombe do vključno 10. 7. 2017. Sporočilo za javnost


Ljubljana, 21. 12. 2017
Vlada RS je na današnji 161. redni seji sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017 - 2020. Sporočilo za javnost; Sprejet dokument:


AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2014-2020 (AN-URE 2020)

Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020) si Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2 %.

Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do sedaj vmesni cilji doseženi. Nov akcijski načrt pa prinaša predvsem v javnem sektorju še nekaj novih ukrepov, saj je treba izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3 % površine državnih stavb. Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih organov, skoraj nič energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. Dodatni ukrepi so predvideni v gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije vse bolj pomemben dejavnik izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje cilja ga bo potrebno do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 mio m2 stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 %. Poleg tega pa se bo s temi ukrepi pospešila tudi gospodarska rast, saj se z njimi generirajo investicije v višini 500 mio EUR letno. Učinki teh investicij pa so poleg visokih prihrankov pri stroških energije in posledično manjšemu uvozu energije tudi v delovnih mestih, in sicer na ravni 10.000 zaposlitev.

Da se bodo obstoječi in novi ukrepi izvajali pa je potrebno zagotoviti potrebna sredstva, in sicer sredstva zbrana iz prispevka za učinkovito rabo energije, sredstva kohezijskih skladov in sredstva Podnebnega sklada.

Ljubljana, 10. 9. 2014
Ministrstvo, pristojno za energijo, po zaključku javne obravnave, ki je potekala od do objavlja odgovore na prejete pripombe zainteresirane javnosti. Dokument bo ustrezno dopolnjen in posredovan v nadaljnji postopek medresorskega usklajevanja.

Ljubljana, 21. 5. 2015
Vlada RS je na današnji 37. redni seji sprejela Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020. Sprejet dokument:


Poročanje Slovenije o napredku pri izvajanju AN-URE 2020

V skladu s zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) je treba vsako leto poročati o napredku, doseženem v zvezi z nacionalnimi cilji povečanja energetske učinkovitosti, in sicer v skladu s Prilogo XIV Direktive.

Poročanje v letu 2015 - za leto 2013:

Poročanje v letu 2016 - za leto 2014:

Poročanje v letu 2017 - za leto 2015:

Poročanje v letu 2018 - za leto 2016:

  • Annual report 2018 (Article 24 and Annex XIV of EED) - pdf, xls; MZI 2018

Poročanje v letu 2019 - za leto 2017:

  • Annual report 2019 (Article 24 and Annex XIV of EED) pdfxls; MZI 2019

Poročanje v letu 2020 - za leto 2019:

  •     Annual report 2020 (Article 24 and Annex XIV of EED) -  pdfxls; MZI 2020

AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2011-2016 (AN-URE 2)

Ljubljana, 06. 10. 2011

Ministrstvo, pristojno za obnovljive vire in učinkovito rabo energije, je v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan", Centrom za energetsko učinkovitost, pripravilo prvi osnutek Drugega nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 (AN-URE 2).

Cilj slovenskega AN-URE 2 je skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije, energetske storitve in razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in izdelkov. Cilji so usklajeni z veljavno Resolucijo o nacionalnem energetskem programu in drugimi politikami v državi.

Ciljni 9-odstotni prihranek končne energije znaša 4.273 GWh v letu 2016 na podlagi pretekle rabe končne energije, določen je bil v AN-URE 1 skladno z zahtevami direktive, in je v AN-URE 2 ohranjen. Povprečni letni prihranek končne energije v devetletnem obdobju znaša 475 GWh. Kot eden od kazalnikov uspešnosti izvajanja AN-URE 1 je bil opredeljen vmesni ciljni prihranek končne energije v obdobju 2008 – 2010, in sicer 1.187 GWh oz. 2,5 %.

AN-URE 2 vsebuje pregled ciljev in izvajanja prvega Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 do 2010 (AN-URE 1), oceno doseženih učinkov ter načrtovane aktivnosti v obdobju 2011-2016 ter finančne vire za izvedbo programov in ukrepov za doseganje ciljev energetske učinkovitosti. Ocenjena vrednost javnih sredstev, potrebnih za izvedbo novele AN-URE 2 v obdobju 2011 - 2016 znaša 798 mio EUR.

Vrednotenje izvedenih ukrepov je pokazalo, da je Slovenija v obdobju 2008 do 2010 dosegla začrtan vmesni cilj prihranka 2,8 % referenčne rabe končne energije. Ta cilj je bil dosežen ob upoštevanju zgodnjih aktivnosti v obdobju od leta 1995 do leta 2007. Pričakuje se, da bo tudi cilj za obdobje 2008–2016, ki znaša 9 %, uspešno dosežen z dosledno izvedbo vseh aktivnosti, načrtovanih v AN-URE 2. Načrtovane dodatne aktivnosti so usmerjene predvsem v pospešen razvoj trga energetskih storitev, v obdobju do 2013 predvsem v javnem sektorju, ki bo generator povpraševanja, ter razvoj energetsko učinkovitih izdelkov in proizvodnih procesov, s ciljem doseganja in preseganja osnovnega ter vrste dodatnih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki jih AN-URE 2 zasleduje, kot so zlasti pospešena prenova stavb v javnem sektorju, doseganje ciljnega deleža skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami, povečanje deleža obnovljivih virov energije, dodatno zmanjšanje rabe energije, trajnostni razvoj gospodarstva. 

Dokumentacija:


AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2008-2016 (AN-URE 1)

Ljubljana, 31. 1. 2008

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS, skladno z navodili, ki jih je predložila Evropska komisija v dokumentu »Template: National Energy Efficiency Action Plan 2007«.To je prvi od treh akcijskih načrtov. Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma v letu 2014.

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto.

Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4.273 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko bodo doseženi večji kumulativne prihranki končne energije, saj se bo v okviru AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem horizontalnih, katerih učinke bo mogoče enoznačno ovrednotiti na osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na nivoju EU.

Dokumentacija:


© 2012 - 2021 Portal Energetika