dradge report phd proposal pdf business plan writers in colorado assignment transfer dissertation writing services malaysia quality doctoral thesis in anthropology psychology research companies

Akcijski načrt za obnovljive vire energije

Na podlagi DIREKTIVE 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES in Odločbe Komisije Evropske skupnosti št. C(2009) 5174 je morala vsaka država članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) za obdobje 2010-2020 in ga posredovati Evropski komisiji do 30. junija 2010.

V teh načrtih je potrebno določiti letne nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov (OVE), porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020. 

Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto rabi energije. Dodatno pa Direktiva 2009/28/ES določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu določi na enaki ravni za vsako državo članico. Nacionalni AN-OVE obsega:

 • nacionalno politiko obnovljivih virov energije,
 • pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010–2020,
 • cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije,
 • ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije,
 • ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest.

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:

 • zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020,
 • ustaviti rast porabe končne energije,
 • uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskegarazvoja,
 • dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje.

Sektorski cilji AN-OVE za leto 2020 so doseganje naslednjih ciljnih deležev OVE v bruto končni rabi energije:

 • OVE - Ogrevanje in hlajenje.......30,8 %
 • OVE - Električna energija...........39,3 %
 • OVE - Promet.............................10,5 %

Javna predstavitev posodobljenega AN-OVE 2010-2020 in okoljskega poročila

Ljubljana, 12. 7. 2017
V konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo je potekala javna predstavitev osnutka posodobljenega "Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obodbje 2010 - 2020" in okoljskega poročila. Uvodni nagovor je imel državni sekretar mag. Klemen Potisek. Na predlog javnosti je bila podaljšana javna obravnava, tako da pripombe na AN-OVE in okoljsko poročilo zainteresirana javnost lahko posreduje do 15. 9. 2017. Sporočilo za javnost

Povezani dokumenti:


Javna razgrnitev osnutka posodobljenega AN-OVE 2010-2020 in okoljskega poročila

Ljubljana, 20. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka "Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017)" in okoljskega poročila. V okviru postopka se javno razgrinjajo:

Zgornje gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 15. 9. 2017. V tem času ima javnost pravico podati pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo, ki jih sprejemamo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 ob 17. uri v Konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo, 1. nadstropje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Sporočilo za javnost


Poročanje Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES

Skupno poročilo za EU in poročila ostalih držav članic so na voljo na spletnih straneh Evropske Komisije - DG ENERGY.


Sprejem akcijskega načrta AN-OVE 2010-2020

Ljubljana, 8. 7. 2010
Vlada RS je sprejela končno verzijo Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020.


© 2012 - 2020 Portal Energetika