Akcijski načrt za obnovljive vire energije

Na podlagi DIREKTIVE 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES in Odločbe Komisije Evropske skupnosti št. C(2009) 5174 je morala vsaka država članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) za obdobje 2010-2020 in ga posredovati Evropski komisiji do 30. junija 2010.

V teh načrtih je potrebno določiti letne nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov (OVE), porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s katerimi bodo države članice dosegle predpisan cilj v letu 2020. 

Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto rabi energije. Dodatno pa Direktiva 2009/28/ES določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu določi na enaki ravni za vsako državo članico. Nacionalni AN-OVE obsega:

 • nacionalno politiko obnovljivih virov energije,
 • pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010–2020,
 • cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije,
 • ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije,
 • ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest.

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so:

 • zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020,
 • ustaviti rast porabe končne energije,
 • uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskegarazvoja,
 • dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje.

Sektorski cilji AN-OVE za leto 2020 so doseganje naslednjih ciljnih deležev OVE v bruto končni rabi energije:

 • OVE - Ogrevanje in hlajenje.......30,8 %
 • OVE - Električna energija...........39,3 %
 • OVE - Promet.............................10,5 %

Javna predstavitev posodobljenega AN-OVE 2010-2020 in okoljskega poročila

Ljubljana, 12. 7. 2017
V konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo je potekala javna predstavitev osnutka posodobljenega "Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obodbje 2010 - 2020" in okoljskega poročila. Uvodni nagovor je imel državni sekretar mag. Klemen Potisek. Na predlog javnosti je bila podaljšana javna obravnava, tako da pripombe na AN-OVE in okoljsko poročilo zainteresirana javnost lahko posreduje do 15. 9. 2017. Sporočilo za javnost

Povezani dokumenti:


Javna razgrnitev osnutka posodobljenega AN-OVE 2010-2020 in okoljskega poročila

Ljubljana, 20. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka "Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017)" in okoljskega poročila. V okviru postopka se javno razgrinjajo:

Zgornje gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 15. 9. 2017. V tem času ima javnost pravico podati pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo, ki jih sprejemamo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 ob 17. uri v Konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo, 1. nadstropje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Sporočilo za javnost


Poročanje Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES

Skupno poročilo za EU in poročila ostalih držav članic so na voljo na spletnih straneh Evropske Komisije - DG ENERGY.


Sprejem akcijskega načrta AN-OVE 2010-2020

Ljubljana, 8. 7. 2010
Vlada RS je sprejela končno verzijo Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020.


© 2012 - 2021 Portal Energetika