CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Ozadje CPVO

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) je 7. 1. 2020 obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), da se bo v letu 2020 pripravil predlog strategije, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za strategijo treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Po dopolnitvi vloge 11. 2. 2020 z oceno stanja in razlogi za pripravo plana je 20. 5. 2020 MOP izdalo odločbo (št. odločbe: 35409-3/2020/16 z dne 20. 5. 2020), v kateri je:

»na podlagi vloge pripravljavca plana ter mnenj ministrstev in organizacij ugotovilo, da bo v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan, Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, treba izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode.
Zaradi vplivov na varovana območja bo treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.«

Odločba MOP je dostopna prek strani MOO in na spodnji povezavi:

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika