Sodelovanje z javnostjo

Načrt sodelovanja z javnostjo

Posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo pripravljena skladno z Uredbo (EU) 2018/1999. Pri tem bomo vzpostavili podnebni in energetski dialog na več ravneh, v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko dejavno sodelovali in razpravljali o različnih – tudi dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za energetsko in podnebno politiko, in ocenili napredek.

V ta namen bo ustrezno nadgrajena spletna platforma »Nacionalni energetski in podnebni načrt«, ki se nahaja na Portalu Energetika, ki bo služila kot osrednje spletno mesto, kjer bodo objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN.

Pripravljen je bil tudi okvirni načrt sodelovanja z javnostjo:

V obdobju od maja 2022 do junija 2022 bodo skladno z aktivnostmi NEPN in predvideno okvirno časovnico potekali trije sklopi posvetovanja z javnostjo.


Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo*

Delovni sklop Aktivnosti Cilj Okvirno obdobje

1. Preliminarno posvetovanje z javnostjo

 
 • javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji
 • posvetovanje z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti (30 dni)
 
 
 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN
 
Jeseni 2022
2. Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN  
 • predstavitev Nacionalnega dvoletnega poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji
 • predstavitev osnutka posodobitve strokovnih podlag
 • predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN
 • posvetovanje z javnostjo glede prvega predloga posodobitve NEPN (30 dni)
 
 
 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN
 
Spomladi 2023
3. Javna razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo  
 • javna razgrnitev končnega predloga  posodobitve NEPN
 • posvetovanje z javnostjo glede končnega predloga posodobitve NEPN (30 dni)
 
 
 • pridobitev zaključnih usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede zadnjega predloga posodobitve NEPN
 
Spomladi 2024
4. (CPVO) V kolikor bo treba skladno z Zakonom o varstvu okolja za NEPN opraviti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), bo tudi v okviru postopka CPVO pripravljen načrt sodelovanja z javnostjo, ki se bo smiselno povezoval s tem načrtom sodelovanja z javnostjo pri pripravi NEPN Pomlad 2023 – Pomlad 2024

* Načrt je okvirne narave in se bo potrebi sproti prilagajal izvedbi projekta


PRELIMINARNO POSVETOVANJE Z JAVNOSTJO

Potekalo bo predvidoma jeseni 2022 in bo namenjeno:

 • javni predstavitvi osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji,
 • posvetovanju z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti.

Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji bo odlična priložnost za prvo vključitev širše strokovne javnosti in vzpostavljanje podnebno energetskega dialoga v Sloveniji. Poleg predstavitve ocene stanja bodo predstavljeni glavni izzivi in usmeritve pri posodobitvi NEPN (oblikovanje nacionalnih ciljev 2030, strateška zanesljivost oskrbe z energijo, dolgoročno razogljičenje oskrbe z energijo idr.). Pripravljena bo vsaj ena širša javna predstavitev in več ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki. Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne bodo onemogočale, bo potekala v živo skupaj s prenosom prek spleta. Po zaključku posvetovanja ne bomo odgovarjali ločeno na posamične pripombe, ampak bomo pripravili kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 2022. Obsegalo bo naslednje tematske sklope:

 1. spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah za posodobitev NEPN (26. avgust – 21. oktober),
 2. javno predstavitev (28. septembra 2022 na Fakulteti za elektrotehniko)
 3. ciljne posvete z deležniki (v oktobru oz. novembru).

Odprto vabilo k sodelovanju v procesu posodobitve NEPN  DOCX; PDF

 


1. Spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah NEPN

Spletno posvetovanje je odprto od 26. avgusta 2022 do vključno 21. oktobra 2022 (8 tednov). V ta namen je pripravljen kratki dokument za razpravo, ki vsebuje nekatera izhodišča in podaja vprašanja za posvetovanje.

Spletno posvetovanje poteka prek spletne aplikacije. K oddaji predlogov in mnenj so vljudno vabljeni vsi zainteresirani deležniki in širša javnost.
Odgovore je možno oddati preko spletne ankete, ki je dostopna prek spodnje povezave:


2. Javna predstavitev

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 28. septembra, od 10:00 do 12:00 na Fakulteti za elektrotehniko v veliki predavalnici (P1). Napovednik dogodka

Predvideni potek in vsebina javne predstavitve:

 • Predstavitev
  • Uvodni nagovor (minister)
  • Proces posodobitve NEPN
  • NEPN in njegovo izvajanje
  • Izhodišča za posodobitev NEPN
  • Rezultati javnomnenjske raziskave »Odnos javnosti do obnovljivih virov energije«
  • Glavni izzivi in usmeritve za posodobitev NEPN / Izhodišča za posvetovanje z javnostjo
 • Razprava

 

3. Ciljni tematski posveti z deležniki

Za vzpostavitev širokega strokovnega dialoga in vključitev širše strokovne in druge javnosti v pripravo posodobitve NEPN načrtujemo izvedbo več ciljnih tematskih posvetov, z namenom oblikovanja širšega strokovnega soglasja ter pridobitve kakovostnih podatkov in stališč glede izhodišč in usmeritev pri prenovi NEPN ter kakovostnih vhodnih podatkov pri pripravi oz. posodobitvi scenarijev NEPN.

Na posvetih želimo obravnavati ključne dejavnike prihodnjega razvoja Slovenije, ključna področja, sektorje in tehnologije z največjimi izzivi in negotovostmi pri prihodnjem razvoju in zelenem prehodu v Sloveniji. Nabor in vsebino posvetov bomo oblikovali in prilagajali glede na rezultate in usmeritve iz preliminarnega procesa posvetovanja z javnostjo.

Pregled predvidenih tematskih posvetov
Posvet Kratek opis Termin

1. Gospodarski in družbeni razvoj Slovenije

Ključna pričakovanja in dejavniki prihodnjega razvoja Slovenije (projekcije BDP, gospodarskega razvoja, strukturne in družbene spremembe idr.) Oktober/November 2022
2. Prihodnost in ozelenitev zemeljskega plina Časovni okvir, cilji in obseg ozelenitve, ključne sektorske usmeritve, potencialni viri v Sloveniji, prihodnji razvoj plinske infrastrukture idr. Oktober/November 2022
3. Zeleni prehod v industriji Ključni dejavniki izvedbe v Sloveniji, razpoložljivost tehnologij in energetskih virov, realni časovni okvir, potrebna vlaganja in podpore države idr. Oktober/November 2022
4. Trajnostna mobilnost in zeleni prehod v prometu Nove usmeritve, tehnološke rešitve in prioritete v prometu za Slovenijo, časovni okvir izvedbe, finančni viri in izvedljivost idr. Oktober/November 2022
5. Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev Strateški razmislek glede razvoja ogrevanja in hlajenja v stavbah in industriji, predvsem glede prednostne rabe virov in tehnologij, vzpostavitve učinkovitega povezovanja vseh energetskih sektorjev idr. Oktober/November 2022
6. Izzivi prihodnje zanesljive in konkurenčne oskrba z električno energijo

Razvoj in izvedljivost OVE in drugih nizkoogljičnih virov za proizvodnjo električne energije, hranilnikov energije, nujni razvoj distribucijskega omrežja idr.

Oktober/November 2022

 


Prijava na e-novice

PRIJAVA NA E-NOVICE

Zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic in tako ažurno prejemajo vse informacije o procesu posodobitve NEPN. Po opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Nacionalni energetski in podnebni načrt"


JAVNA PREDSTAVITEV PRVEGA PREDLOGA POSODOBITVE NEPN

Potekala bo spomladi 2023 in bo namenjena:

 • predstavitvi Nacionalnega dvoletnega poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji (NEPP),
 • predstavitvi osnutka posodobitve strokovnih podlag,
 • predstavitvi prvega predloga posodobitve NEPN,
 • posvetovanju z javnostjo glede prvega predloga posodobitve NEPN.

Pripravljena bo vsaj ena širša javna predstavitev in več ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki. Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne bodo onemogočale, bo potekala v živo skupaj s prenosom prek spleta. Po zaključku posvetovanja ne bomo odgovarjali ločeno na posamične pripombe, ampak bomo pripravili kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

JAVNA RAZGRNITEV KONČNEGA PREDLOGA POSODOBITVE NEPN TER FORMALNO POSVETOVANJE Z JAVNOSTJO

Potekalo bo spomladi 2024, skladno z Zakonom o varstvu okolja. Na vse prejete pripombe bodo pripravljeni odgovori, ki bodo zbrani v zbirnem poročilu. Cilj tega posvetovanja je pridobiti zaključno usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede končnega predloga posodobitve NEPN. Na podlagi prejetih pripomb bo osnutek posodobitve NEPN ustrezno nadgrajen in predložen v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Po potrebi se jeseni 2023 pripravi tudi določeno število delavnic, ki bodo namenjena strokovni in/ali širši javnosti in katerih namen bo skupno oblikovanje in načrtovanje potrebnih dodatnih ključnih ukrepov za posodobitev NEPN.

V kolikor bo treba skladno z Zakonom o varstvu okolja za NEPN opraviti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), bo tudi v okviru postopka CPVO pripravljen načrt sodelovanja z javnostjo, ki se bo smiselno povezoval s tem načrtom sodelovanja z javnostjo pri pripravi NEPN.


© 2012 - 2022 Portal Energetika