Info

Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2018

⇒ E-poročanje

Statistični urad republike Slovenije (SURS) je pripravil poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem za leto 2018. Poročilo za poročanje ostaja enako kot v letu 2017. Rok za poročanje podatkov za 1. četrtletje 2018 je 30. 4. 2018.

Pojasnila za poročanje v letu 2018
Poročanje poteka na osnovi Uredbe EU 2016/1952.

Podrobnejša metodološka pojasnila za poročanje
Vsebina poročila ostaja ista kot v letu 2017.

Tabela 1 (Gospodinjski odjem) in Tabela 3 (Negospodinjski odjem): Količine in zaračunane vrednosti plina, trošarine, prispevka OVE+SPTE in okoljske dajatve CO2 za porabniške intervale letne porabe zemeljskega plina:

 • Količina dobavljenega plina (kWh) - količine dobavljenega plina končnim odjemalcem.
 • Zaračunano za dobavljeni plin  (EUR) - zaračunane vrednosti za plin dobavljen končnim odjemalcem, ki ne vključujejo trošarine, prispevka OVE+SPTE, okoljske dajatve CO2, prispevka URE in DDV.
 • Zaračunano trošarina (EUR) - znesek zaračunane trošarine končnim odjemalcem.
 • Zaračunano Prispevek OVE+SPTE (EUR) - znesek zaračunanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
 • Zaračunano okoljska dajatev CO2 (EUR) - znesek zaračunane dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Tabeli 1 in 3 izpolni dobavitelj zemeljskega plina, vključno z dobaviteljem, ki je sočasno operater sistema.

Tabela 2 (Gospodinjski odjem) in Tabela 4 (Negospodinjski odjem)
: Količine in zaračunane vrednosti omrežnine in prispevka URE:

 • Količina distribuiranega plina po lastnem omrežju (kWh) - količina vsega plina prenesenega po lastnem omrežju.
 • Zaračunano za distribuiran plin - Omrežnina (EUR)  - zaračunana omrežnina za celotno količino  distribuiranega plina po lastnem omrežju.
 • Zaračunano Prispevek URE (EUR) - znesek zaračunanega prispevka za energetsko učinkovitost.  
 • Tabeli 2 in 4 izpolni operater sistema.

Roki za oddajo poročil
Roki za poročanja so konec meseca, ki sledi referenčnemu četrtletju:

 • 1. četrtletje: 30. 4. 2018
 • 2. četrtletje: 31. 7. 2018
 • 3. četrtletje: 31. 10. 2018
 • 4. četrtletje: 31. 1. 2019

Postopek poročanja
Marca 2018 je upravitelj MZI aktiviral prenovljeno aplikacijo za e-poročanje podatkov EPOS-G2, ki temelji na sodobnih odprtokodnih standardih, preverjenih rešitvah in prijaznem uporabniškem vmesniku, ki je dostopna na povezavi. Novost prenovljene aplikacije je izvajanje elektronskega podpisovanja vseh posredovanih poročil z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote, ki je zavezan za poročanje. Ob prijavi v sistem EPOS-G2 se odgovorna kontaktna oseba, ki je bila sporočena administratorjem, da bo izvajala poročanje, prijavi za vstop v aplikacijo z uporabo veljavnega digitalnega potrdila (nameščenega preko spletnega brskalnika ali čitalca kartice). Obstoječi uporabniki se prijavijo z dosedanjimi dodeljenimi podatki za dostop do svojih uporabniških računov (uporabniško ime, geslo). Za izvajanje e-podpisovanja pri oddaji poročil je nujno potrebna namestitev programske komponente SETCCE proXSign®, ki jo je potrebno predhodno namestiti na računalnik, s katerim se bo izvajalo poročanje. Zadnja podprta verzija programskega orodja je dostopna na tej povezavi. Način oddaje poročil je naslednji :

 •  oddaja preko ročnega vpisa v spletni obrazec ali
 •  uvoz podatkov, pripravljenih v XML formatu (za vsak obrazac je na voljo shema v XSD obliki, ki se prenese iz sistema in se izpolni z zahtevanimi podatki);

Za lažjo uporabo prenovljenega sistema  smo  za poročevalce pripravili "", v katerih je podrobneje opisan postopek uporabe portala za oddajanje poročil in izvajanje poizvedb in analiz poročanih podatkov.

Za podrobnejše informacije je na voljo tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

Skrbnik podatkov
Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika poročila na SURS (Marko Pavlič, tel: (01) 23 40 567; e-naslov: marko.pavlic@gov.si).


MZI - Portal EPOS administracija