Info

Začetek poročanja o izvajanju LEK

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastruktruo obvešča samoupravne lokalne skupnosti o začetku poročanja letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2017. Poročanje se letos prvič izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2 po zaključeni obravnavi poročila na občinskih oz. mestnih svetih lokalne samoupravne skupnosti.

V skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) izvajalec lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju besedila: LEK) najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o izvajanju LEK in ga predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.

Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o izvajanju LEK-a ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu iz Priloge 3 - Obrazec letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in o njihovih učinkih.

Način posredovanja podatkov na ministrstvo je določen s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.). Poročanje poročila za leto 2017 se izvaja preko nove aplikacije za e-poročanje  EPOS-G2.

V skladu s 4. odstavkom 15. poglavja Priročnika za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (Avgust 2016) morajo biti obrazcu iz Priloge 3 priloženi skenirani izpiski iz zapisnikov tistega dela sej, na katerih je občinski ali mestni svet obravnaval poročila o izvajanju LEK.

Izpolnjen obrazec Priloge 3 se skupaj z izpiski zapisnikov sej o obravnavi poročila LEK v aplikacijio EPOS-G2 posreduje v formatu PDF kot enoten dokument (odda se ena datoteka). V okviru aplikacije se z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila izvede e-podpisovanje poročila s strani imenovane odgovorne osebe za poročanje iz samoupravne lokalne skupnosti.

Povezava na spletno aplikacijo za e-poročanje EPOS-G2

Lokalne samoupravne skupnosti, ki še niso poslale s strani ministrstva zahtevanih podatkov za vključitev v sistem za poročanje, pozivamo, da se nemudoma javijo. Več informacij

Za podrobnejše informacije  glede vsebine poročanja je na razpolago skrbnik podatkov (matej.praper@gov.si; tel:02/2341-477). Za tehnično pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 je na voljo administrator sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).


MZI - Portal EPOS administracija