Info

Zaključitev podatkov PUO za leto 2018 in poročanje v letu 2019

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2018. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2019. Poročanje za 2019 poteka preko obstoječega poročila PUO-18.

Na podlagi 32. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 18/15, v nadaljevanju EZ-1) in Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/2012) so izvajalci energetske dejavnosti trgovanje z električno energijo zavezani za posredovanje podatkov o nakupu in prodaji električne energije končnim odjemalcem.

Zakjučitev poročil za leto 2018

Za poročila (oznaka PUO-18) je v sistemu EPOS na voljo opcija za možnost popravkov mesečnih poročil za leto 2018. Mesečna poročila za leto 2018 bodo omogočena za popravke in uskladitve na dokončno stanje do vključno 15. 3. 2019. Poročevalske enote pozivamo, da v tem času preverijo vse mesečne podatke za leto 2018, jih po potrebi korigirajo ter ponovno poročajo do zgoraj navedenega roka. Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Po izteku roka za popravke bodo obrazci za leto 2018 v sistemu EPOS zaklenjeni in označeni s statusom: "Dokončni podatki", tako da popravki kasneje več ne bodo možni. Podatke na letnem nivoju iz sistema EPOS koristi tudi nacionalni regulator trga z električno energijo (Agencija za energijo), ki na podlagi 434. člena EZ-1 izvaja stalni monitoring delovanja maloprodajnega trga.


Poročanje za leto 2019

Mesečna poročila za leto 2019 se lahko medtem normalno poročajo preko obstoječega spletnega obrazca PUO-18, ki bo veljal tudi za leto 2019. V letu 2019 namreč ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu, zato se uporablja obstoječi spletni obrazec. Za leto 2019 so na strani nakupa na rezervirana mesta dodane nove pravne osebe iz seznama bilančnih skupin in podskupin operaterja trga z elektriko Borzen (posodobitev 15. 2. 2019):

  • G O ENERGY GAS & OIL SA (prej Rezerva 1)
  • NGEN d.o.o. (prej Rezerva 2)
  • POWERMART ApS (prej Rezerva 3)

Poročevalske enote, ki koristijo uvoz podatkov v obliki XML obvezno potrebujejo prenos nove XSD sheme za uvoz, ki jo snamejo iz portala preko ukaza "prenesi shemo". Podrobnosti so opisane v Navodilih za uporabo portala EPOS-G2 (str. 14). Podrobnejša metodološka razlaga posameznih postavk v okviru poročila, ki so ostala nespremenjena od 2018, so na voljo na povezavi.

Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na skrbnika podatkov na MZI (gregor.plavcak@gov.si).

MZI - Portal energetika uredništvo