Javni Razpisi

EN-CE_2017 Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
Datum objave: 21.04.2017
Datum zaključka: Do porabe razpoložljivih sredstev ali najkasneje do 1. 10. 2017 do 13:00
Izdajatelj: Energetika Celje, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Učinkovita raba energije, Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode na zemeljski plin
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina in na področju daljinskega ogrevanja.

A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega plina:

 • A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva
 • A2 – Zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva
 • A3 – Izgradnja plinskega priključka večstanovanjske stavbe

B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja:

 • B – Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in diferenčnega tlaka …).

Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah na področju Mestne občine Celje.

 

 

Rok za prijavo:

Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po pošti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani in v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: »Razpis za dodelitev spodbud 2017, ne odpiraj!«, v zgornjem levem kotu pa ime in priimek ter polni naslov vlagatelja. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov:

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000 Celje.

Zadnji rok za prejem vlog je 1. 10. 2017 do 13. ure, pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso porabljena.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena pred 1. 10. 2017, bosta Energetika Celje in Mestna občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi razpoložljivih sredstev pa bodo po pošti vrnjene vlagateljem. 

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 15. 6. 2017. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 1. 10. 2017, ko bo zadnje odpiranje prejetih vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Če bo strokovna komisija ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v skladu z ZUP.

Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za dodelitev spodbude odločeno s sklepom, ki bo izdan predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Hkrati s sklepom o dodelitvi spodbude ter skladno s pogoji tega razpisa bo prejemniku pravice v podpis posredovana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbud.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Energetika Celje, d.o.o.info@energetika-ce.si03/ 425 33 50-
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS. št. 20/2017- Razglasni del, stran 1063)

Obvestilo o zaključku javnega razpisa

Razpisna dokumentacija in obrazci

Višina sredstev:

Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so namenjena po tem razpisu, znaša 50.000 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017. 

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:

 • Vlagatelj, ki je:

  • lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
  • solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
  • najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.

 • Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za vrsto spodbude A3 ali B lahko vloži upravnik, ki upravlja s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb. 
Nazaj