Javni Razpisi

360-31/2020/140 Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let
Datum objave: 11.11.2022
Datum zaključka: 16.12.2022 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Usposabljanje inštalaterjev naprav na OVE
Predmet objave:

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju ZSROVE) in 5. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/21 in 121/21 – ZSROVE) ministrstvo, pristojno za energijo, objavlja javni razpis za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let.

Predmet javnega razpisa je izbor do dveh izvajalcev strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let za naslednja posamezna področja:

 • inštalaterje kotlov na lesno biomaso,
 • inštalaterje toplotnih črpalk,
 • inštalaterje prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov,
 • inštalaterje sončnih kolektorjev,
 • inštalaterje proizvodnih naprav na sončno energijo.

Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več področij. Izbrani izvajalec strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za posamezno področje za obdobje petih let od dneva izdaje pooblastila. Za obdobje veljavnosti pooblastila se sklene pogodba.

Rok za prijavo:

Popolna vloga, pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najkasneje do 16. 12. 2022 do 12.ure oddana na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1535 Ljubljana

v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vloga, ki ne bo prispela pravočasno, se šteje, da je bila vložena prepozno in se jo po končenem postopku odpiranja, neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna. Če na ovojnici prepozne ponudbe ne bo naslova ponudnika, bo neodprta vloga uničena po končanem postopku. Vsi podatki ponudnikov so javni.

Odpiranje prijav:

Oddane vloge bo pregledala strokovna komisija, ki bo ugotavljala popolnost oddanih vlog.

Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, se zavržejo. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem ali, ki ne bodo skladne z namenom razpisa se zavrnejo.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Gregor Romegregor.rome@gov.si01/478-81-43
Dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa

Priloge: Obrazci za prijavo in vzorci pogodbe

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Pogoji sodelovanja

Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. V skladu 6. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/21 in 121/21 – ZSROVE) se pogoji nanašajo na:

 • usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega kadra, ki ga angažira ta organizacija;
 • kader, ki je potreben za uspešno usposabljanje, in druge s tem povezane naloge (sprejemanje prijav,  vodenje potrebnih evidenc in podobno);
 • opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in druge s tem povezane naloge.  

Pravna ali fizična oseba, ki se prijavlja na razpis:

 • ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • imeti mora poravnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
 • mora biti kapitalsko ustrezna skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) ;
 • mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja ali izobraževanja,
  • razpolaga z usposobljenimi predavatelji s strokovnimi referencami na področju naprav, s poznavanjem predpisov s področja naprav in s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za prijavljeno področje;
  • ima administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
  • razpolaga z opremo, ki je potrebna za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z ustrezno avdio vizualno opremo;
  • razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvajanje praktičnega usposabljanja, vključno z laboratorijsko opremo ali ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje praktičnega usposabljanja;
  • razpolagati mora z usposobljenim kadrom za sestavo strokovne komisije, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter nadomestni člani.

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati podrobnejše pogoje za vsako prijavljeno področje posebej, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.


Merila za izbor

Vloge, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, bodo ocenjene po spodaj navedenih merilih.

 • Višina predvidene cene za izobraževanje, za ocenjevanje znanja in obnovitvenega usposabljanja....največje število točk  30
 • Vrsta in število referenc izvajalca strokovnega usposabljanja, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog ocenjevanja znanja...največje število točk  30
 • Vrsta in število referenc članov komisije in predavateljev, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog za izvajanje strokovnih usposabljanj in ocenjevanj znanj.....največje število točk  30

 Izbrani bosta prvi dve vlogi za posamezno področje, ki bosta dosegli najvišje število skupnih točk.

Nazaj

© 2012 - 2022 Portal Energetika