Javni Razpisi

MP 2017-2 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
Datum objave: 22.09.2017
Datum zaključka: 08. 11. 2017 ob 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za pravosodje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah.  Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenem objektu.

Območje izvajanja koncesije obsega objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah na hišnih številkah Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah, ki je v skupnem upravljanju Ministrstva za provosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo.

Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe.

 

Rok za prijavo:

Končni rok za prejem prijav je 8. 11. 2017 do 9:30 ure.

Prijave, ki se oddajajo preko pošte, se posredujejo na naslov:
Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva ulica 3
1000 Ljubljana

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prepozno prejete prijave bo strokovna komisija zaprte vrnila pošiljatelju.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo 8. 11. 2017 ob 11:00 uri na naslovu Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za pravosodjegp.mp@gov.si01/369-5342/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 52/2017 - Razglasni del, stran 2241)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte: gp.mp@gov.si s pripisom za zadevo 4300-46/2017.

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 10. 2017 do 12:00 ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani ministrstva.


Priznanje usposobljenosti za sodelovanje v drugi fazi konkurenčnega dialoga, fazi dialoga

 

Nazaj