Javni Razpisi

KID-2017 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas«
Datum objave: 04.08.2017
Datum zaključka: 02. 10. 2017 ob 8:30
Izdajatelj: Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: koncedenti) objavljajo povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas«.  Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti občin. Izvajanje koncesije zajema sledeče objekte:

 • Občinska stavba Dornava; Dornava 135/a, Dornava
 • OŠ dr. Franja Žgeča Dornava; Dornava 136/a, Dornava
 • Vrtec dr. Franja Žgeča Dornava; Dornava 136/b, Dornava
 • OŠ dr. Franja Žgeča Dornava – PŠ Polenšak; Polenšak 6, Polenšak
 • Večnamenski center Dornava; Dornava 135/b, Dornava
 • OŠ Cirkovce; Cirkovce 47, Cirkovce
 • OŠ Kajetana Koviča Poljčane; Dravinjska cesta 26, Poljčane
 • OŠ in vrtec Sveta Trojica; Meznaričeva 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • Poslovna stavba Sveta Trojica; Trojiški trg 26, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • OŠ Destrnik – PŠ Trnovska vas; Trnovska vas 38/h, Trnovska vas

Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta.

   

  Rok za prijavo:

  Prijave pripravljene v skladu z določbami razpisne dokumentacije morajo prispeti na naslov koncedenta - nosilca projekta:

  Občina Kidričevo
  Kopališča ulica 14
  23250 Kidričevo

  Prijave bodo štele za pravočasne, če bodo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispele najkasneje do 2. 10. 2017 do 8:30, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

   

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 2. 10. 2017 ob 9. uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Damjan Napastdamjan.napast@kidricevo.si//
  Dokumentacija:

  Objava javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 42/2017 - razglasni del, stran 2011)

  Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 47/2017 - razglasni del, stran 2149)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Kidričevo)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika prijav
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Vprašanja
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte: damjan.napast@kidricevo.si, s pripisom za zadevo celovite energetske prenove. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 9. 2017 do 8:30. Koncedent – nosilec projekta bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti za posamezne objekte v posameznih občinah poslana na sledeče naslove:

  • v Občini Dornava: viljem.mar@dornava.si
  • v Občini Kidričevo:damjan.napast@kidricevo.si
  • v Občini Poljčane: klavdija.majer@poljcane.si
  • v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah: direktor@sv-trojica.si
  • v Občini Trnovska vas:joze.potrc@trnovska-vas.si

  Najava za ogled objektov je možna do 15. 9. 2017 do 9. ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj