Javni Razpisi

LJT-2017 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«
Datum objave: 08.12.2017
Datum zaključka: 22. 01. 2018 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Ljutomer
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Ljutomer na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/17 in 48/17) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer".

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih, ki so v lasti Občine Ljutomer. Območje izvajanja koncesije predvidoma obsega sledeče objekte:

 • Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer
 • Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer
 • OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer
 • OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (športna dvorana), Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer
 • OŠ Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja

Koncesija se podeljuje za obdobje največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge pripravljene v skladu z določbami razpisne dokumentacije morajo prispeti po pošti ali osebno na naslov koncedenta:

  Občina Ljutomer
  Vrazova ulica 1
  9240 Ljutomer

  Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 22. 1. 2018 najkasneje do 10. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, dne 22. 1. 2018 ob 10.15.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Lilijana Koserobcina.ljutomer@ljutomer.si02/584-90-44 02/581-16-10
  Dokumentacija:

  Objava javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 69/2017 - razglasni del, stran 2896)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Ljutomer)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila

  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.ljutomer@ljutomer.si, s pripisom za zadevo »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 1. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani občine.

  Nazaj