Javni Razpisi

KAM-2017 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik
Datum objave: 21.07.2017
Datum zaključka: 22. 08. 2017 ob 9:00
Izdajatelj: Občina Kamnik
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Kamnik na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) in 14. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 35/17) objavlja povabilo k oddaji vlog za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik.

Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne objekte:

 • Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik
 • Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik
 • Dom kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik
 • Osnovna šola 27. julij Kamnik, Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik
 • Osnovna šola Frana Albrehta, Podružnična osnovna šola Vranja Peč, Vranja Peč 3, 1241 Kamnik
 • Osnovna šola Stranje, Podružnična šola Gozd, Krivčevo 2, 1242 Stahovica

Obseg izvajanja koncesije predstavljajo ukrepi, kot so določeni z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik in opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Koncesija se podeljuje za obdobje največ 15 let, pri čemer je trajanje pogodbe eno izmed meril izbora. Trajanje pogodbe se lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo začela izvajati skladno z določbami koncesijske pogodbe.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge pripravljene v skladu z določbami razpisne dokumentacij morajo prispeti s priporočeno pošto ali osebno na naslov koncedenta:

  Občina Kamnik
  Glavni trg 24
  1240 Kamnik

  Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 22. 8. 2017 najkasneje do 9. ure.

  Vse prepozno predložene oziroma prejete vloge (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja vlog in bodo neodprte vrnjene kandidatom.

   

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo dne 22. 8. 2017, ob 10. uri na naslovu Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Katja Kunsteljkatja.kunstelj@kamnik.si01/831 81 05/
  Boris Ravbarboris.ravbar@kamnik.si01/831 81 33/
  Dokumentacija:

  Objava javnega poziva (Ur. l. RS, št. 40/2017 - razglasni del, stran 1860)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Kamnik)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike vlog ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Koncedent bo posredoval pojasnila na prispela vprašanja preko spletne strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila bodo posredovana najkasneje do dne 11. 8. 2017, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 7. 8. 2017 do 12. ure. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno na naslov katja.kunstelj@kamnik.si ali boris.ravbar@kamnik.si.

  Nazaj