Javni Razpisi

ŠPJ-2017 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«
Datum objave: 02.06.2017
Datum zaključka: 24. 7. 2017 ob 8:30
Izdajatelj: Občina Šmarje pri Jelšah
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Šmarje pri Jelšah. Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

  • OŠ Šmarje pri Jelšah – Podružnična osnovna šola Mestinje, Mestinje 43, 3241 Podplat,
  • OŠ Šmarje pri Jelšah – Podružnična osnovna šola Šentvid, Šentvid 12, 3231 Grobelno,
  • OŠ Šmarje pri Jelšah – Podružnična osnovna šola Sveti Štefan, Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan,
  • OŠ Šmarje pri Jelšah – Podružnična osnovna šola Zibika, Zibika 1b, 3253 Pristava pri Mestinju,
  • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah,
  • Stara šola, Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah,
  • Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah,
  • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Koncesija se podeli za največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe skladno z določbami le-te.

Rok za prijavo:

Prijave morajo prispeti na naslov:

Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah

najkasneje do 24. 7. 2017 do 8:30.

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, dne 24. 7. 2017 ob 9. uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Anita Reichanita.reich@smarje.si//
Borut Lorgerborut.lorger@smarje.si//
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 27/2017 - Razglasni del, stran 1416)

Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št 32/2017 - Razglasni del, stran 1623)

Dokumentacija javnega razpisa na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane razpisni dokumentaciji.

Pogoji

Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor najugodnejše vloge

Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.

Dodatna pojasnila

Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte kontaktne osebe. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 14. 7. 2017 do 8:30 ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav, to je do vključno 18. 7. 2017.

Ogled objektov

Koncedent bo potencialnim prijaviteljem ponudil možnost ogleda objektov. Ogled objektov bo možen po predhodni najavi na elektronski naslov konktanih oseb v terminih, kot bodo usklajeni s kontaktno osebo koncedenta ga. Anito Reich.

Nazaj