Javni Razpisi

MOM-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor
Datum objave: 06.07.2018
Datum zaključka: 21. 08. 2018 ob 12:00
Izdajatelj: Mestna občina Maribor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Maribor objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor. Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Mestne občine Maribor, ki so navedeni v nadaljevanju.

Območje izvajanja koncesije obsega objekte iz sklopa 1 (celovita energetska prenova javnih objektov) in sklopa 2 (delna energetska prenova javnih objektov).

Sklop 1:

 • Upravna stavba MOM, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
 • OŠ bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor
 • OŠ Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor
 • OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, Maribor
 • OŠ Martina Konšaka Maribor, Prekmurska ulica 67, Maribor
 • OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 13, Maribor
 • OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor
 • OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor
 • OŠ Malečnik, Malečnik 61, Malečnik
 • OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor
 • OŠ Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor
 • OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš
 • Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped, Ulica heroja Nandeta 3, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Grinič, Cesta XIV. divizije 14a, Maribor

Sklop 2:

 • Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica,  Na Gaj 4, Besternica
 • Vrtec Studenci, PE Iztokova, Žabotova 10, Maribor
 • Vrtec Studenci, PE Limbuš, Šolska ulica 25-27, Limbuš
 • Vrtec Pobrežje, PE Ob Gozdu, Ob Gozdu 22, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Brezje, Na trati 6, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Mojca, Železnikova ulica 24, Maribor
 • Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki, Ulica Arnolda Tovornika 12, Maribor
 • Vrtec Jadvige Golež, PE Ob Gozdu, Ertlova ulica 13, Maribor
 • Ledna dvorana, Koresova ulica 7, Maribor
 • Dvorana Tabor, Koresova ulica 7, Maribor

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Mestna občina Maribor
  Ulica heroja Staneta 1
  2000 Maribor

  najkasneje do 21. 8. 2018 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne 21. 8. 2018 ob 12:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  mag. Niko Jandlnikojandl@maribor.si02/22 01 000
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 46/2018 - Razglasni del, stran 1545)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Mestna občina Maribor)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte mestna.obcina@maribor.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 8. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav.

  Nazaj