Javni Razpisi

TŠC-MB-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor
Datum objave: 21.09.2018
Datum zaključka: 20. 11. 2018 ob 10:00
Izdajatelj: TŠČ Maribor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Sklepa Vlade RS, številka 36000-2/2018/3 z dne 14. 6. 2018 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor (Ur. l. RS, št. 59/18) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih TŠC Maribor. 

Območje izvajanja koncesije obsega:

 • Stavba A šolskega centra; Zolajeva 12, 2000 Maribor, št. stavbe 3155, k.o. 680 Tezno
 • Dve stavbi Dijaškega doma; Zolajeva 13, 2000 Maribor; št. stavbe 3353, k.o. 680 Tezno; št. stavbe 5058, k.o. 680 Tezno

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja".

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  TŠC Maribor
  Zolajeva ulica 12
  2000 Maribor

  najkasneje do 20. 11. 2018 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu TŠC Maribor; Zolajeva ulica 12; 2000 Maribor, dne 20. 11. 2018 ob 10:15 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Kukovec Darkoinfo@tscmb.si02/229-57-56
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 62/2018 - Razglasni del, stran 1936)

  Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 70/2018 - Razglasni del, stran 2221)
  Sprememba javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 71/2018 -  Razglasni del, stran 2237)

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (TŠC Maribor)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti

  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@tscmb.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objketih TŠČ Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 5. 11. 2018 do 11. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

  Nazaj