Javni Razpisi

MK 2017 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo«
Datum objave: 22.12.2017
Datum zaključka: 05. 02. 2018 ob 9:00
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo določenih objektov Ministrstva za kulturo (Ur. l. RS, št. 69/17) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za kulturo.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte:

  • Cankarjev dom; Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
  • Narodni muzej Slovenije; Prešernova ulica 20, 1000 Ljubljana
  • Narodna in univerzitetna knjižnica; Turjaška 1, 1000 Ljubljana
  • Slovenska filharmonija; Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana
  • Slovensko narodno gledališče Maribor; Slovenska ulica 27, 2000 Maribor

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Rok za prijavo:

Končni rok za prejem prijav je 5. 2. 2018 do 9. ure. Prijave morajo do navedenega roka prispeti na naslov:

Ministrstvo za kulturo
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, dne 5. 2. 2018 ob 10. uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za kulturogp.mk@gov.si/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 75/2017 - Razglasni del, stran 2977)

Razpisna dokumentacija

Podrobnejše informacije na spletni strani nosilca javnega razpisa (MK)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Dodatna pojasnila
Zahteve glede vsebine in oblike prijave ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Vprašanja
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mk@gov.si, pri čemer morajo navesti sklic na javni razpis številka 4110-1/2017. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 1. 2018. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega razpisa.

Postopek izbire izvajalca

Nosilec javnega razpisa bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma najkasneje do 31. 8. 2018. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Nazaj