Javni Razpisi

MOM-2018 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor"
Datum objave: 05.06.2018
Datum zaključka: 28. 06. 2018 ob 12:00
Izdajatelj: Mestna občina Maribor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Mestna občina Maribor objavlja povabilo k oddaji prijave za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor".

Območje izvajanja koncesije obsega objekte iz sklopa 1 (celovita energetska prenova javnih objektov) in sklopa 2 (delna energetska prenova javnih objektov).

Sklop 1:

 • Upravna stavba MOM, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
 • OŠ bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor
 • OŠ Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor
 • OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, Maribor
 • OŠ Martina Konšaka Maribor, Prekmurska ulica 67, Maribor
 • OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 13, Maribor
 • OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor
 • OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor
 • OŠ Malečnik, Malečnik 61, Malečnik
 • OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor
 • OŠ Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor
 • OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš
 • Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped, Ulica heroja Nandeta 3, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Grinič, Cesta XIV. divizije 14a, Maribor


Sklop 2:

 • Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica,  Na Gaj 4, Besternica
 • Vrtec Studenci, PE Iztokova, Žabotova 10, Maribor
 • Vrtec Studenci, PE Limbuš, Šolska ulica 25-27, Limbuš
 • Vrtec Pobrežje, PE Ob Gozdu, Ob Gozdu 22, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Brezje, Na trati 6, Maribor
 • Vrtec Pobrežje, PE Mojca, Železnikova ulica 24, Maribor
 • Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki, Ulica Arnolda Tovornika 12, Maribor
 • Vrtec Jadvige Golež, PE Ob Gozdu, Ertlova ulica 13, Maribor
 • Ledna dvorana, Koresova ulica 7, Maribor
 • Dvorana Tabor, Koresova ulica 7, Maribor

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

   

  Rok za prijavo:

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Mestna občina Maribor - glavna pisarna
  Ul. heroja Staneta 1
  2000 Maribor

  najkasneje do 28. 6. 2018 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Mestna občina Maribor, Rotovški trg 9, 2000 Maribor, sejna soba, dne 28. 6. 2018 ob 13. uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Marko Rojsinfo@energap.si, marko.rojs@energap.si02/234-23-63
  Dokumentacija:

  Javni razpis promotorjem

  Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Mestna občina Maribor)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti

  Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

  Dodatna pojasnila
  Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@energap.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 21. 6. 2018. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.

  Ogled objektov
  Ogled energetskih sistemov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov info@energap.si do dne 15. 6. 2018, do 12. ure. Informativni ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, navedeno v razpisni dokumentaciji. Podrobnejši ogledi objektov bodo izvedeni v fazi konkurenčnega dialoga.

  Nazaj