Javni Razpisi

DO OVE 2017 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020
Datum objave: 30.06.2017
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 04. 10. 2018.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje (v nadaljevanju: operacije) v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 8. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.

 

Vloge za zadnji rok odpiranja morajo biti oddane najkasneje do 4. 10. 2018.

 

 

Odpiranje prijav: Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 11. 8.2017. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila osmi dan po roku, do katerega so morale biti oddane vloge.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Uroš Habjanuros.habjan@gov.si(01) 478 80 00(01) 478 81 39
Rafael Zoričrafael.zoric@gov.si(01) 478 80 00(01) 478 81 39
Dokumentacija:

Javni razpis ( Ur. l. RS, št. 32/2017 - Razglasni del, stran 1655)

Sprememba javnega razpisa (Ur. l, RS, št. 58/2018 - Razglasni del, stran 1775)

Razpisna dokumentacija

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 11.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Višina subvencije

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu razpisne dokumentacije.

Zaključek operacij

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju, vendar ne kasneje kot 30. 10. 2020.

Seznam upravičencev

Nazaj