Javni Razpisi

JR PŠ EE 2017 Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022
Datum objave: 30.06.2017
Datum zaključka: 31. 07. 2017.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Pametni števci električne energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo tako daljinsko odčitavanje kot tudi samo krmiljenje električnega števca.

Operacija po tem razpisu je projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci. Upravičen namen operacije je:

  • nakup in vgradnja pametnih števcev električne energije in pripadajoče komunikacijske opreme (komunikacijski moduli in podatkovni zbiralniki),
  • nakup programske opreme, programske ter strojne opreme za obdelavo podatkov naprednega merilnega sistema,
  • izobraževalne vsebine in marketinške aktivnosti.
Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. 7. 2017. 

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MzI v prostorih MzI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI - Boris Vovčkoboris.vovcko@gov.si(01) 478 80 00(01) 478 81 39
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 32/2017 - Razglasni del, stran 1648)

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 13.897.800 EUR v obdobju 2017 do 2022.

Drugi podatki:

Upravičenci za prijavo
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe, ki imajo v lasti elektroenergetsko omrežje, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije, po Zakonu o gospodarskih družbah.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Višina subvencije
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 33 % vrednosti upravičenih stroškov investici.

Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.

Seznam upravičencev

Nazaj