Javni Razpisi

JR EE OVE 2017 Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn
Datum objave: 24.03.2017
Datum zaključka: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Proizvodnja električne energije
Predmet objave:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 09. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 01. 2018. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani  ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vlog.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
MZI - Boris Vovčkoboris.vovcko@gov.si(01) 478 80 00(01) 478 81 39
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 14/2017 - Razglasni del, stran 683)

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2017 - 2020 skupaj 4,0 mio EUR, od tega:

  • okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz vetrnih elektrarn,
  • okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz malih hidroelektrarn.
Drugi podatki:

Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Nazaj