Objava

UEI-14 Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let (UEI-14)
Datum objave: 27.06.2014
Datum zaključka: 01. 09. 2014
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Energetske izkaznice
Predmet objave:

Predmet razpisa je izbor dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona. Izbrana izvajalca na osnovi tega javnega razpisa bosta izvajala usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic skladno s Prilogo 1 - Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb in vsemi spremembami predpisov, ki se še bodo spremenili na tem področju. Izbrani izvajalec bo moral omogočiti opravljanje izpita tudi že tistim, ki so že zaključili usposabljanje, izpita pa še niso opravili.


Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo:

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najpozneje do 1. 9. 2014, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.

Odpiranje prijav:

Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 3. 9. 2014, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Langusova 4, 1000 Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.


Predlagatelji vlog bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Erik Potočarerik.potocar@gov.si01/478-7445
MZIP - Direktorat za energijogp.mzip@gov.si01/478-7450
Dokumentacija:

Polno besedilo javnega razpisa, 27. 6. 2014

Razpis (Ur. l. RS, št. 48/2014 - Razglasni del, stran 1561)


Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci, 27. 6. 2014

 

Sprememba razpisa (Ur. l. RS, št. 61/2014 - Razglasni del, stran 1791)

 

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci, 8. 8. 2014

 

Vprašanja in odgovori, 28. 8. 2014

Višina sredstev: /
Drugi podatki:

Merila za izbiro izvajalca

Vloge za izbor izvajalca bodo ocenjene po spodaj navedenih merilih. Izbrani bosta prvi dve vlogi, ki bosta dosegli najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli isto število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ točk iz posameznih meril po vrstnem redu: najprej po merilu reference predavateljev, nadalje po merilu reference vodje programa usposabljanja in na koncu po merilu Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobene vloge. Razpis je veljaven tudi v primeru, če prispe samo ena vloga.

Nazaj