Objava

MNZ-MZI 2018 (št. 430-1876/2017) Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«
Datum objave: 02.03.2018
Datum zaključka: 05.07.2019 (rok veljavnosti predložene rešitve)
Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« (Ur. l. RS, številka 60/17) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Koncesionirana dejavnost se izvaja v naslednjih objektih:

 •     Stavba na Kotnikovi ulici 19a, 1000 Ljubljana,
 •     Policijska uprava Nova Gorica na Sedejevi ulici 11, 5000 Nova Gorica,
 •     Policijska postaja Idrija na Gregorčičevi ulici 5, 5280 Idrija,
 •     Policijska akademija Tacen na Rocenski ulici 56, 1211 Ljubljana Šmartno,
 •     Center za oskrbo Gotenica v Gotenici 1, 1338 Kočevska Reka, 

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

   

  Rok za prijavo:

  Končni rok za prejem prijav je 19. 4. 2018, najkasneje do 15. ure. Prijave morajo do navedenega roka prispeti na naslov:

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za notranje zadeve, Glavna pisarna
  Štefanova ulica 2
  1501 Ljubljana

  Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do glavne pisarne ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, dne 20. 4. 2018 ob 12. uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  MNZgp.mnz@gov.si//
  Dokumentacija:

  Javni razpis (Ur. l. RS, št. 14/2018 - Razglasni del, stran 570)

  Obvestilo k razpisu (Ur. l. RS, št. 17/2018 - Razglasni del, stran 676)

  Razpisna dokumentacija

  Dopolnilna dokumentacija (dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije):

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika prijave
  Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev, so podane v razpisni dokumentaciji.

  Pogoji
  Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so določena v razpisni dokumentaciji.

  Vprašanja

  Prijavitelji lahko v pisni obliki zastavijo vprašanja v zvezi s pripravo in oddajo vloge na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si, s pripisom: »DODATNA POJASNILA – Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, št. 430-1876/2017«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 3. 4. 2018 do 15. ure. Odgovori oziroma dodatna pojasnila ali spremembe bodo objavljeni na internetnem naslovu javnega partnerja: www.mnz.gov.si, zgornji meni "O MINISTRSTVU", levi meni "Javni razpisi", v čim krajšem času oz. najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo prijave.

  Druga faza konkurečnega dialoga

  Končni rok za prejem rešitve je 14. 1. 2019, najkasneje do 15. ure.

  Predložena rešitev mora biti veljavna do 5. 7. 2019.

  Nazaj