Objava

ŠCK-2022 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola
Datum objave: 02.09.2022
Datum zaključka: 20.10.2022 ob 10:00
Izdajatelj: Šolski center Kranj
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj in Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola (Ur. l. RS, št. 67/2022) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola. Območje izvajanja koncesije velja za objekte:

a) Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj

 • stavba B, Cesta Staneta Žagarja 31
 • k.o. 2120 Primskovo
 • številka stavbe 33
 • parcelne številke 229/1 in 228/2

b) Srednja šola Izola

 • Ulica prekomorskih brigad 7, Izola
 • k.o. 2626 Izola
 • številke stavb 1120, 1122, 2269
 • parcelne številke 1305 in 1308.

Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

najkasneje do 20. 10. 2022 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, dne 20. 10. 2022 ob 10:05 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
ŠC Kranjinfo@sckr.si04/280-40-00/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 115/2022)

Podrobnejše informacije in dokumentacija (Šolski center Kranj)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:

 • višina prihrankov,
 • obseg ponujenih ukrepov,
 • trajanje koncesijskega razmerja
 • višina investicije.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@sckr.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 9. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Nazaj

© 2012 - 2022 Portal Energetika