Objava

MOZ-2022 Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje
Datum objave: 19.08.2022
Datum zaključka: 05.10.2022 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Mozirje
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2022) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Občine Mozirje. Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

  • OŠ Mozirje; Šolska ulica 23, 3330 Mozirje
  • ŠD Mozirje; Šolska ulica 23, 3330 Mozirje

Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za prijavo:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

Občina Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

najkasneje do 5. 10. 2022 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, dne 5. 10. 2022 ob 10:05 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ivo Glušičobcina@mozirje.si03/839-33-06/
Dokumentacija:

Javni razpis (Ur. l. RS, št. 110/2022)

Podrobnejše informacije in dokumentacija (Občina Mozirje)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Pogoji in zahteve za ugotovitev usposobljenosti
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:

  • višina prihrankov,
  • obseg ponujenih ukrepov,
  • trajanje koncesijskega razmerja
  • udeležba koncedenta pri prihrankih in
  • višina investicije.

Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@mozirje.si s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 21. 9. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Nazaj

© 2012 - 2022 Portal Energetika