Objava

DO OVE 2016 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020
Datum objave: 10.11.2016
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje (v nadaljevanju: operacije) v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Rok za prijavo:

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.

Morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzI najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge.

Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.

 

 

Odpiranje prijav:

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru.

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 6. 1. 2017. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila osmi dan po roku, do katerega so morale biti oddane vloge.

Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje bo izvedla komisija MzI v prostorih MzI, Langusova ulica 4, Ljubljana.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tomaž Svenšektomaz.svensek@gov.si01/478-7421
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija


Razpis (Ur. l. RS, št. 70/2016 - Razglasni del, stran 2449)

Obvestilo o porabi sredstev, 27. 2. 2017

Višina sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 8.000.000 EUR, ki so po letih razdeljena takole:

  • v letu 2017 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2018 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2019 na voljo 2.000.000 EUR,
  • v letu 2020 na voljo 2.000.000 EUR.
Drugi podatki:

Višina subvencije:

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk. Intenzivnost pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe, ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

Odgovori na vprašanja


Seznam upravičencev

Nazaj